Становище на Съюза на търговците в България относно покачването на цените на някои хранителни стоки

С цел решително подобряване работата на всички органи и организации в страната по реалното отчитане състоянието на вътрешния пазар в условията на пазарна икономика и провеждането на последователна реалистична политика за цените на стоките, предлагаме незабавно да се предприемат следните мерки:

  1. Производителите с монополно положение да не ползват митнически облекчения, преференции и протекционистични мерки при вноса на суровини и материали и при износа на готова продукция;
  2. Увеличението на цените на хранителните продукти, местно производство, веднага да се компенсира от компетентните органи с внос на такива стоки на конкурентни цени;
  3. До осъществяване на мерките по т.2 да се деблокират необходимите количества стоки от държавния резерв за задоволяване потребностите на потребителите и поддържане равновесието на пазара;
  4. Отраслевите и регионалните съвети за тристранно сътрудничество да имат като постоянна задача да следят състоянието на пазара, задоволяването на потребителското търсене, съобразно покупателната способност на населението;
  5. В състава на Консултативния съвет за тристранно сътрудничество към Министерство на икономиката задължително да участват както представителите на браншовите организации на производителите и търговците, така и представители на Федерацията на потребителите;
  6. Контролните органи на всички нива да следят и безкомпромисно да санкционират всички случаи на недобросъвестност и небрежност от страна на производители и търговци;
  7. Да не се отлага приемането на Закон за отраслевите (браншови) организации.

23 август 2000 г.