Цени за първоначална регистрация на Търговско представителство на ЧЛ

По тарифата на БТПП в сила от 01.11.2019 г.
Чл. 1. За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

Цените са в лева без ДДС    
No вид на услугата

еднолични търговци

юридически лица
10. Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице:    
а) първоначално вписване в Регистъра - до три дни (от 01.11.2019 г.) Левовата равностойност на 170 евро, изчислена по курса на БНБ
332.49 лева

е) изменения от 08.04.2013 г.  
  1. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 30 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация
58.67 лева
  2. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за тълговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 15 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация
29.34 лева
  3. регистрацията за търговско представителство, което не е заплатило ежегодния си членски внос по предходните две точки няма да се поддържа в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет, а ще включва единствено наименованието и населеното място по седалището им.
11. Регистрация на представителство по договор. до 24 часа - 50.00
до 12 часа - 62.00
до 1 час - 68.00.     
13. За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително:
до 24 часа - 12.00
до 12 часа -14.88
до 1 час -16.32    
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
  1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
  2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
  3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.