Цени за изготвяне на справка/и с данни от регистъра

Цените са в лева с 20% ДДС
No вид на услугата еднолични търговци юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица
18. Писмена справка от регистъра за една фирма, включваща всички обстоятелства подлежащи на вписване: 12.00   12.00  
  - ако справката се изготвя на чужд език Левовата равностойност на 24 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 46.97   Левовата равностойност на 24 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 46.97  
19. Справка за фирми по отделни критерии (наименование, адрес, комуникации, бизнес-дейност, представители и др.):
а) Включваща информация за една фирма:
  - ако справката е на бълг. ез. 6.00   6.00  
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 12 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 23.47    Левовата равностойност на 12 евро изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката 23.47   
б) включваща информация от 2 до 30 фирми
   - ако справката е на бълг. ез. 6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл.   6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл.  
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 12 евро (23.47 лева) + по 1.20 евро (2.35 лева) за всяка следваща от 2 до 30 вкл. изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката   Левовата равностойност на 12 евро (23.47 лева) + по 1.20 евро (2.35 лева) за всяка следваща от 2 до 30 вкл. изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката  
в) включваща информация за над 30 фирми;
  - ако справката е на бълг.ез. 75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30   75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30  
- ако справката е на чужд език Левовата равностойност на 46.80 евро (91.53 лв.) + по 0.60 евро (1.17 лв.) за всяка следваща след 30 изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката   46.80 евро + по 0.60 евро за всяка следваща след 30 изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за справката  
  ЗАБЕЛЕЖКА:
 1. ако справката се иска на чужд език, към горните суми се прибавя цената на извършения превод, в съответствие с чл. 16, ал.7, т.1;
 2. Преките членове на БТПП имат право да получат с 20% отстъпка от цената
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (1 път годишно, за не повече от 10 бр. фирми общо) при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии, подлежащи на регистрация (до 3 пъти годишно, за не повече от 30 бр. фирми общо), при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация ( до 5 пъти годишно, за не повече от 50 бр. фирми общо) , при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос.
20. Справка за националната регистрация на чуждестранна фирма, получена:
а) чрез системата на търговско-промишлените палати:
  - за първоначално запитване 36.00  
- при повторно запитване 12.00  
б) чрез използване на други източници, извън системата на БТПП посочена в забележка
  ЗАБЕЛЕЖКА:Преките членове на БТПП ползват 20% отстъпка:
 • 1 път годишно, за не-повече от 1 фирма, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 2 пъти годишно за не-повече от 2 фирми, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 3 пъти годишно за не-повече от 3 фирми, при избран разширен пакет от услуги и платен членски внос.

ЗАБЕЛЕЖКА: към т. 20 „б”.

 • внасяне на депозит от 180.00 лв., включващ 60.00 лв. организационните разходи, направени от БТПП за получаване на информацията + действително платените суми на съответната фирма/организация/ институция, чрез която е получена справката. В случай, че платената от БТПП сума не може да покрие действителните разходи, заявителят на услугата доплаща разликата. При платена по-ниска сума от БТПП, разликата се възстановява на заявителя, след приспадане на сумата от 60.00 лв. (организационните разходи за БТПП).
21. Регистрация на пристанищни обичаи. 144.00  
22. Писмена справка с информация за регистрирани пристанищни обичаи. 36.00