Цени за промени в обстоятелствата по регистрацията на компании, сдружения и др.

По тарифата на БТПП в сила от 01.11.2019 г.
Чл. 1. За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:

Цените са в лева без ДДС    
No вид на услугата еднолични търговци юридически лица
2. Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60     
до 24 часа - 20.00
до 12 часа - 24.80
до 1 час - 27.20     
3. 3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
до 24 часа - 30.00
до 12 часа - 37.20
до 1 час - 42.80    
3.2. За промени в обема на представителните права на длъжностните лица до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
4. Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3). до 24 часа - 5.00
до 12 часа - 6.20
до 1 час - 6.80    
до 24 часа -10.00
до 12 часа - 12.40

до 1 час - 13.60    
5. Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) до 24 часа - 5.00
до 12 часа - 6.20
до 1 час - 6.80    
до 24 часа - 10.00
до 12 часа - 12.40
до 1 час - 13.60    
6. Прехвърляне на предприятие до 24 часа - 18.00
до 12 часа - 22.32
до 1 час - 24.48     
до 24 часа - 100.00
до 12 часа - 124.00
до 1 час - 136.00    
9. Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената
ЗАБЕЛЕЖКА:
  1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
  2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
  3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.