Назад

Бизнесът се обяви срещу задължителните спортни съоръжения в предприятията


 • Спортни салони в предприятията?


      В периода 08.03-15.03.2012 г. Българската търговско-промишлена палата проведе анкетно допитване сред членовете си във връзка с промени в проект на ЗУТ, с които работодателите се задължават да осигурят поне едно помещение за спортни дейности и санитарни помещения. Задължения в проектите на изменение на ЗУТ и Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) са формулирани така:
      Създава се нов член - чл. 37а. В новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради, с капацитет над 100 работни места се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни помещения”. В тази връзка в § 6 на преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта: създава се нова ал.6 на чл.47, с която се задължава работодателят “да изгради поне едно помещение за спортна дейност, заедно със санитарни помещения за своите работници или служители”; създава се и нов §3a “Работодателите на съществуващите обекти до влизане на чл. 47, ал. 6 са длъжни да осигурят на своите работници и служители средства и възможности за ползване на други спортни обекти или съоръжения, или да извършат реконструкция на съществуващ обект”.
       От палатата съобщават, че са получили 32 мнения по промените в законопроектите, попълнени в анкетната форма, като четири брашнови огранизации представят гледната точка на фирмите в съответните брашнове в страната, с хиляди заети лица.
      Резултати от проучването:
      Мнозинството от фирмите считат, че промените не са наложителни. В период когато българският бизнес има затруднения, а чуждестранните инвестиции бележат спад, вменяването на допълнителни задължения на работодателите, биха допълнително натоварили фирмите, включително и при изпълнението на бъдещи проекти. Членовете на БТПП в предишното проучване за условията на бизнес климата (февруари 2012 г.) отново потвърдиха необходимостта от предвидимост в законодателството.
      Доминиращо е мнението сред ръководителите на фирмите, че с изготвените промени няма да се повлияе върху по-широкото практикуване на спорт у нас. Малко на брой са тези, които считат, че със законови промени може да се разшири спортуването сред заетите лица. Спортът е въпрос на лично желание, като всеки работник и/или служител сам избира подходящите начини за възстановяване на работоспособността и преодоляване на умората.
      Безспорно липсата на ясна оценка на въздействие на заложените нови промени в двата закона (ЗУТ и ЗФВС) поражда притеснения относно влиянието им върху дейността на фирмите у нас в период, когато много от тях изпитват затруднения.
      Освен това се нарушават принципите на свободна конкуренция, като се възлагат задължения само на работодателите с повече работници и/или служители. Регулирането на социалната политика на фирмата, която има доброволен характер, със законови нормативни актове е неприемливо.

  Линк

 • Бизнесът е против създаване на помещение за спортни дейности във фирмите


  БТПП проведе анкетно допитване сред членовете си във връзка с промени в проект на ЗУТ (Законопроект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията), с които работодателите се задължават да осигурят поне едно помещение за спортни дейности и санитарни помещения.

  Преобладаващата част от участващите в проучването смятат, че не е необходимо да се извършват изменения, след като и сега има действащи разпоредби в тaзи област.
  Доминиращо е мнението сред ръководителите на фирмите, че с изготвените промени няма да се повлияе върху по-широкото практикуване на спорт у нас. Малко на брой на тези, които считат, че със законови промени може да се разшири спортуването сред заетите лица. Спортът е въпрос на лично желание, като всеки работник и/или служител сам избира подходящите начини за възстановяване на работоспособността и преодоляване на умората. Бизнесът се обединява най-вече около три мнения, че разпоредбите са спорни, че са необходими данъчни облекчения за фирмите, които покриват разходите за изпълнение на разпоредбите, и че въвеждането на тези разпоредби ще увеличи цените на стоките и услугите, които предоставят фирмите.

  Анкетираните са на мнение, че всеки работодател сам трябва да преценява дали да инвестира в подобни помещения, като се въвъде стимулираща политика /данъчни облекчения или др./ Те смятат, че спортът при работниците и служителите в предприятията зависи изцяло от личното им желание, като всеки има различни потребности за вид спортуване.

  Линк

 • Bulgarian businesses cry foul over compulsory sports facilities proposal


   
  Most Bulgarian businesses reject a draft bill that would require employers providing more than 100 jobs to be compelled to provide at least one room for sports facilities for employees, according to a poll by the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI).
   
  The BCCI said on March 20 2012 that it had canvassed its members on proposed changes to the Spatial Planning Act and to legislation on sport that would require newly-constructed manufacturing, administrative or other business buildings with a capacity of more than 100 jobs to provide a sports room along with accompanying facilities such as showers.
   
  Employers with existing buildings would be required to provide their employees with opportunities to use other sports facilities or equipment or should renovate their buildings to provide such facilities.
   
  Most of those polled said that they saw no need for the changes.
   
  "Business recognises the need to encourage citizens, whether working or not, to play sport but does not consider changes to the law are necessary," the BCCI said.
   
  The BCCI, citing the poll results, said that at a time when Bulgarian business was facing difficulties and foreign investment was on the decline, putting additional obligations on employers would prejudice businesses, including in the implementation of future projects.
   
  The chamber said that a separate poll in February had underlined the need felt by employers for the business climate to be predictable.
   
  Most leaders of businesses in Bulgaria did not believe that the proposed changes would encourage more people to play sport.
   
  "Sport is a matter of personal choice, and every employee makes their own choice about how they perk themselves up and combat fatigue," the BCCI said.
   
  Businesses saw the proposals as "controversial" including in the vagueness of what was meant by "sports facilities" and they wanted tax breaks for companies that implemented them. They said that going ahead with the changes would mean increased costs of goods and services for consumers.
   
  One respondent said that the definition was so vague that it could be argued that it could be met by providing a room "empty of all but flooring".
   
  Increased costs would discourage foreign and domestic investment and 60 per cent of those polled said that the economic efficiency of newly-constructed buildings would be reduced by having to meet the requirement for sports facilities and bathrooms.  
  Individual comments made by respondents to the survey included that it was a violation of free market principles, and that such an investment would mean not only spending on building the facility but also on maintaining it.

  Линк

 • Бизнесът се обяви срещу задължителните спортни съоръжения в предприятията


   
  Бизнесът не подкрепя новите разпоредби в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които задължават фирмите да осигурят поне едно помещение за спортни дейности на своите служители и работници.
  Според законовите изменения, минали на първо четене в парламентарната комисия за регионална политика, при изграждане на нови производствени и административни сгради с капацитет над 100 работни места трябва да се осигури поне една зала за спортни дейности с прилежащи санитарни помещения.
  Предлаганата промяна препраща и към Закона за физическото възпитание и спорта, където също да се направят аналогични изменения.
  Фирмите освен това се задължават да осигурят на своите работници и служители средства и възможности за ползване на други спортни обекти или съоръжения, или да извършат реконструкция на съществуващ обект.
  Анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), направена сред нейни членове, показва, че 78% от фирмите не определят подобни промени като наложителни, още повече, че и сега действат такива разпоредби, включени в Закона за физическото възпитание и спорта.
  В период, когато българският бизнес има затруднения, а чуждестранните инвестиции бележат спад, вменяването на допълнителни задължения на работодателите биха  натоварили фирмите, включително и при изпълнението на бъдещи проекти, посочват от организацията.
  Три четвърти от участниците в анкетата са на мнение, че законовите поправки няма да дадат възможност за по-широко практикуване на спорт, защото спортуването зависи от личните предпочитания на хората.
  Резултатите от анкетата показват още, че бизнесът иска данъчни облекчения за фирмите, които биха покрили разходите за изпълнение на разпоредбите, свързани със спортните съоръжения за служителите и работниците.
  Две трети от отговорилите са на мнение, че с промените се създават допълнителни пречки за чуждестранните и българските инвеститори. Приблизително толкова са и фирмите, които очакват икономическата ефективност на новостроящите сгради ще се намали във връзка с необходимостта да се изграждат нови помещения.
  Една четвърт от запитаните обаче са на мнение, че с изграждането на спортни съоръжения на работното място ще се повиши производителността на служителите.

  Линк

Назад