Назад

Започна обществено обсъждане на „България 2020”


 • Започна обществено обсъждане на „България 2020”


   
  Започна обществено обсъждане на проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020”, съобщи Българската търговско-промишлена палата. Разработеният първи вариант на стратегическата част на „Националната програма за развитие: България 2020” представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. и е публикуван за обществен дебат на портала за обществени консултации тук.
  В проекта сред приоритетните цели е повишаването на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, както и създаване на условия за качествена заетост. Специално внимание в документа се обръща на повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
  Изграждането на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението също са тема на обсъждане в проекта „Националната програма за развитие: България 2020”.
  През месец април ще бъде организирано публично събитие за обсъждане предложения документ, на което ще бъдат поканени широк кръг социално-икономически партньори, НПО, представители на академичните среди и  гражданското общество.
  След като мине общественото обсъждане, получените предложения ще бъдат включени във финалния вариант на проекта. Предвижда се този процес да завърши до края на месец юли 2012 г. Дотогава ще се изготви и анализ на необходимите финансови ресурси и източниците на финансиране по всички приоритети и на система за мониторинг, наблюдение и контрол на изпълнението на НПР.

  Линк

Назад