Назад

Лишават 30 процента от работещите в България от пари за извънреден труд


 • БТПП: 93,9% от работодателите в Южния централен район дават длъжностни характеристики на служителите си

  Над 6 300 работодатели, служители и синдикалисти взеха участие в проучването на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за трудовите права и спазването на трудовото законодателството в България. Резултатите от него бяха представени на пресконференция в Смолян. Мащабното представително допитване обхваща 10 икономически отрасъла, сред които образование, спедиция и съобщения, хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, и др.

  Данните от проучването сочат, че в национален мащаб 87% от работодателите предоставят длъжностна характеристика на служителите си при постъпване на работа. Тези практики са най‐разпространени в Южния централен район (93,9%). Най‐висок е делът на наетите лица, които не получават длъжностна характеристика в Северозападния район – 80,80%. Липсата на длъжностна характеристика представлява препятствие за нормалното изпълнение на работата, се посочва още в доклада на БТПП.

  Според мнението на наетите лица, Южният централен район е на предпоследно място по регулярност на внасяне на осигурителните вноски от страна на работодателите – 88%. На челно място по този показател е Северен централен район – 92%.

  Резултатите показват още, че според служителите най-често нерегламентирани възнаграждения се получават в Североизточния и Югозападния район, съответно 2,6% и 2,0%. Внимание заслужават и данните за случаите на частично заплащане по трудов договор – най‐голям е този дял, отново за Североизточния район – 16,5%, следван от Южния централен район – 15,0%.

  Според работодателите, най‐много сключени колективни договори има в Североизточен и Югоизточен район за планиране, съответно 25,5% и 25,1%. Най‐нисък е делът на колективните договори в Южен централен район – 16,6%.

  Обобщените данни за мненията на работодателите, относно законосъобразното осъществяване на икономическата дейност, показват че като цяло изследваните икономически субекти изпълняват разпоредбите на нормативната уредба. Териториалното разпределение на регистрираните практики, извън тези регламентирани в закона варира от 5,15% за Южен централен район до 14,2% за Югоизточния район за планиране.

  Проучването на БТПП е сред най-значителните по обхват от провежданите до сега в страната. Това се дължи на изследването на степента на информираност относно нормативната уредба на трудовоправните и осигурителните отношения освен по региони и по отрасли.

  Направеното проучване цели да установи негативните практики в прилагането на нормативната уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения. На базата на анализа им ще бъдат формулирани мерките, чрез които да бъде повишена обществената нетърпимост към неформалната икономика.

  Допълнителна информация:

  Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор № BG 051PO001-2.1.07.

  Той се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда “Подкрепа”.

  Общата цел на проекта е подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

  Специфични му цели са:

  Подпомагане на действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд

  Промотиране и разпространение на иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила и резултатите от нея при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд

  Подкрепа на предприятията за подобряване възможностите за заетост посредством обучения, насърчаване на самостоятелната стопанска инициатива и географската мобилност

  Разработване на политики за недопускане на недостиг на работна ръка

  Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2013 г. и включва множество дейности, свързани с постигане на определените цели.

  вторник, 23 ноември 2010 г., 13:03, Източник: SmolyanNews.com


  Линк

 • Лишават 30 процента от работещите в България от пари за извънреден труд

  8 % от заетите в страната работят без трудов договор, а повече от 30 % не получават пари за положения извънреден труд. Това сочат данните от мащабно национално проучване на Българската търговско промишлена палата, представено в Смолян. Проучването е обхаванало над 6300 работодатели и служители във всичките 28 области. То е проведено в периода октомври 2009-та година - март 2010-а и е относно степента на информираност на работодателите и заетите лица в действащата нормативна уредба при трудово-правните и осигурителни отношения, уточни експертът от БТПП Олга Чугунска. 92% от заетите лица отговарят положително, че имат сключен трудов договор и работят по него. Най-нисък е процента на сключени трудови договори в Североизточния район – 83,5%, за Южния централен район – 96,5% от заетите лица потвърждават, че имат сключен трудов договор. 0,8% в Южния централен район казват, че работят без трудови договори. Статистиката показва че лицата, които са без трудов договор основно работят в три отрасъла – хотелиерство, строителство и шивашка промишленост. Специално за Южния централен район 81% лицата отговарят, че получават заплатите си по трудов договор, изцяло и че това е постоянна практика. Не трябва да се пропуска фактът че 15% от заетите лица в Южния централен район отбелязват че получават възнаграждението си по трудов договор, но частично, останалата част съответно я получават в кеш, без това съответно да минава по законно установения ред. В заплащане на допълнителния и извънреден труд статистиката показва, че средно за страната около 30 и няколко процента отговарят че не им се заплаща или частично им се заплаща допълнителния и извънреден труд, специално за Южния централен район статистиката показва че близо 27% от заетите лица отговарят че вложения допълнителен и извъреден труд не им се заплаща, както би следвало да бъде, 20% от района отговарят, че частично им се заплаща полагането на допълнителен и извънреден труд. Данните от проучването сочат още, че в национален мащаб 87% от работодателите предоставят длъжностна характеристика на служителите си при постъпване на работа. Тези практики са най-разпространени в Южен централен район – 93,9%. Най-висок е делът на наетите лица, които не получават длъжностна характеристика в Северозападния район – 80,80%. Липсата на длъжностна характеристика представлява препятствие за нормалното изпълнение на работата, се посочва в доклада на БТПП.
  Линк

Назад