Назад

Цветан СИМЕОНОВ:“Бизнесклиматът ще бъде подобрен, ако продължат реформите“


 • БИЗНЕСЪТ ГОНИ РЪСТ С НОВИ СТОКИ И ПАЗАРИ


   
  Основните насоки, чрез които фирмите имат намерения за постигане на растеж през 2012 г. включат въвеждането на нови продукти, навлизането на нови пазари и оптимизация на разходите.
  Това показва анкетно допитване на БТПП  за намеренията на бизнеса през 2012-та година. 48 мениджъри на фирми са участвали в допитването.
  Най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти и услуги – 79%, 75% разчитат в намирането на нови пазари, а 69%  смятат да оптимизират разходите си през 2012 г.
  Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения.
  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.
  Едва 40% от фирмите възнамеряват да кандидатстват или да продължат да работят по оперативните програми на ЕС.
  94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори, 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г.
  89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми, а при 22% е имало забавяне при плащанията по сключени договори с държавни органи.
  Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите.
  Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление.
  Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса.
  Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.
  В анкетата представителите на бизнеса допълват и други важни мерки за благоприятна бизнес среда като: намаляване на местни данъци и такси за бизнеса. Определяне по-справедлив начин на такса битови отпадъци; премахване на банковите такси при плащане на осигуровки, данъци и други бюджетни плащания; предвидимост на законодателството; намаляване на данъчната бюрокрация.
  Фирмите настояват и за промяна на условията за получаване на финансиране по оперативните програми, критериите за допустимост затрудняват достъпа на МСП до тях (напр. за размер на годишния оборот).
  Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат във всички области. Преобладаващи са мненията запромени в здравеопазването и образованието спрямо другите изброени сфери. В проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи./ expert.bg

  Линк

 • Накъде в кризата


  Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения. Съвсем еднествено 75% от фирмите разчитат на намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат.

  Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.

  Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат в много области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите изборени сфери. На практика в проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.

  94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори и едва 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г. Най-голяма процент - 89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми. При плащанията от държавата забавяния са имали 22%.

  Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите. Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление. Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса. Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.

  Бизнесът е категоричен, че трябва да се ускори възстановяването на ДДС, да се намали броя на регулаторните режими. Други предложения са съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса, разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път, намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор, премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения и други.

  Линк

 • Цветан СИМЕОНОВ:“Бизнесклиматът ще бъде подобрен, ако продължат реформите“


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване по електронен път сред 3500 от своите членове в браншовите организации. Целта на проучването бе да се устaновят решенията на отделните фирми за постигане на растеж през 2012 г. и да се определят десетте най-важни предложения за подобряване на бизнесклимата в страната. За резултатите от проведеното проучване научихме повече от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

  - Г-н Симеонов, според участващите в анкетата мениджъри на фирми, кои от дейностите смятат те да започнат или да продължат да реализират през 2012 г. за постигане на растеж в своите предприятия?
  - Резултатите от намеренията на бизнеса за 2012 г. показват, че фирмите разчитат да постигнат растеж основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения. Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на Европейския съюз не попадат сред трите основни направления за растеж. Резултатите от анкетата сочат, че най-много фирми имат намерения да въвеждат нови продукти/услуги – 79 на сто, 75 на сто разчитат в намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат, 69 на сто от фирмите смятат да оптимизират разходите си през 2012 г., 40 на сто от фирмите възнамеряват да кандидатстват или да продължат да работят по оперативните програми на ЕС.
  - В кои области смятате, че е най-необходимо да се продължат реформите през 2012 г.?
  - Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат във всички области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите сфери. В проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи. По-конкретно мненията за необходимостта от реформи спрямо сферата се подреждат така: всички изброени сфери – 46 на сто, здравеопазване – 35 на сто, образование – 33 на сто, научноизследователската и развойна дейност – 21 на сто, енергетика – 17 на сто, социална сфера  – 17 на сто, няма необходимост от реформи – 0 на сто.
  - Как преценявате степента на трупащата се междуфирмена задлъжнялост?
  - 94 на сто от участващите в проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнеспартньори, а само 6 на сто от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г. Резултатите, според източника на забавяне на плащането, показват, че 89 на сто са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми, при 22 на сто е имало забавяне при плащанията по сключени договори с държавни органи, 16 на сто съобщават за забавяне в плащанията по сключени договори с общински органи, 9 на сто са имали забавяне в изплащането по проекти на оперативните програми на ЕС.
  - Определете по важност десетте предложения, които биха подобрили бизнесклимата в България през тази година?
  - Според проучването, трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнесклимата в страната, се отнасят до данъците и регулациите. Категорично на първо място бизнесът поставя предложението да не се допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличението им би довело до несигурност, влошена бизнессреда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40 на сто), както и по-ниско вътрешно потребление. Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса. Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013″, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите. Ето и десетте предложения, подредени по важност, които биха подобрили бизнесклимата: запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък и недопускане на увеличението им под външно влияние, ускоряване на възстановяването на ДДС, намаляване на броя на регулаторните режими, съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса, разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път, намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор, опростяване на процедурите по оперативните програми на ЕС и ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми по оперативните програми, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми, имуществена (персонална и ведомствена) отговорност на административните  служители за неотговаряне в срок на подадени жалби, сигнали и запитвания, премахване на административното увеличение на минималните осигурителни доходи в браншове, за които няма постигнати споразумения. Според хората в бизнеса, други важни мерки за благоприятна бизнессреда са намаляване на местни данъци и такси за фирмите и определяне по-справедлив начин на такса битови отпадъци, премахване на банковите такси при плащане на осигуровки, данъци и други бюджетни плащания.
  Интервю на
  Пламен ГЕОРГИЕВ


  Линк

Назад