Назад

БИЦ помага на фирмите в Русе и Румъния по проекта "INNOBRIDGE - Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации"


 • `Бизнес иновационен център Иннобридж` заработи в Русе


  Създаването на "Бизнес иновационен център Иннобридж" в Русе е резултатът от проект за създаване на трансгранична бизнес мрежа от иновации, финансиран в рамките на "Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 година". БИЦ "Иннобридж" е единственият по рода си в региона. Той ще  предоставя услуги в полза на предприемачи от България и Румъния. Ще помага за развитеито на бизнеса от двете страни на реката с конкретни идеи и добри практики. Услугите са структурирани в две направления - оценка и планиране на жинеспособността на идеята и подкрепа за реална оценка на пазара. 

  БИЦ "Иннобридж" е създал структурна програма за обучение на желаещи на базата на съвременни практики. От създаването си през 2011 година, центъра е обучил 20 предприемачи, като са реализирани 10 идеи. Бизнес иновационният център е сертифициран от Европейската комисия посредством система за придобиване на европейска марка EC BIC.

  Партньорите в инициативата са Русенската търговско-индустриална камара, Българо-румънската търговско промишлена палата и румънската асоциация "Център за консултантски услуги и управление на проекти Европроджект" гр. Слатина окръг Олт.

  Линк

 • БИЦ помага на фирмите в Русе и Румъния по проекта "INNOBRIDGE - Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации"


  Резултатите от проекта "INNOBRIDGE - Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации" бяха представени днес в Русе. Това стори директорът на Русенската търговско индустриална камара Милен Добрев в партньорство с колегите му от Българо - румънската камара и клуб "Отворено общество" - Русе.

  Бизнес и иновационните центрове на европейската общност (EО БИЦ), както официално се наричат, са организации, които подкрепят иновативните малки и средни предприятия (МСП) и предприемачите. Тези центрове са признати от Европейската комисия посредством система за сертифициране, която им позволява да придобият Европейската марка „ЕC BIC“. Работейки в полза на обществото, те са създадени от основните икономически оператори в дадена област или регион, с цел да предложат набор от интегрирани услуги за ориентиране и подкрепа на проекти, реализирани от иновативни МСП, като по този начин допринасят за регионалното и местно развитие. Тези центрове са групирани в рамките на обща Европейска БИЦ мрежа(ЕBN), каза г-н Добрев. Мисията на БИЦ е да гарантират, че публичните мерки за подпомагане на МСП се изпълняват максимално ефективно и че се поставя приоритет върху развитието на местните индустриални предприятия чрез: • стимулиране на създаването на ново поколение от иновативни предприятия;
  • подпомагане на съществуващи предприятия при тяхната модернизация и иновационна дейност и подобряване на средата, в която оперират.

  За тази цел, БИЦ:

  • предлагат пригодена към клиентите система от услуги, обхващаща целия цикъл от идентифицирането и избора на проекти и предприемачи до стратегическото управление и други помощни услуги, свързани с реализацията на иновативни проекти:
  - интегрирани услуги, базирани на холистичен подход към фирмата и включените иновационни процеси;
  - управленски услуги, фокусирани върху жизнеспособността на бизнес проектите и начините, по които тези проекти отговарят на местните и регионални потребности за развитие;
  - помощни услуги, насочени към подкрепа на бизнес проекти от момента, в който са замислени, до момента на своята зрялост.
  • Играят ролята на свързващо звено между МСП (и по-специално техните нужди) и наличните специализирани услуги. По този начин предприятията ще се възползват от предварителната цялостна диагностика на същинските им потребности още преди да кандидатстват за подобни услуги, което ще ги направи по-ефективни.
  • БИЦ се специализират в осигуряването на индивидуална, персонализирана подкрепа за предприемачи, желаещи да реализират иновативен проект. Те организират различни инициативи, срещи и мероприятия, свързани с промоцирането на тези проекти.
  • Интегрираните услуги са насочени не само към самите бизнес организации, но и към местните и регионални власти.

  Подходът на БИЦ, коренящ се в професионалната концепция за предприемачеството, отрежда на тези центрове една особено важна роля в по-необлагодетелстваните райони на ЕС, където е необходимо в голяма степен да бъде стимулиран предприемаческия дух и да бъде противопоставен на риска от неинициативност. Активната работа на бизнес иновативните центрове подпомага процеса за постепенното отвикване на фирмите в тези райони да разчитат на държавни помощи, което често пречи на устойчивото развитие както на предприемаческия дух, така и на териториалната единица. На подобни места БИЦ изпълняват своята същинска функция в най-голяма степен като служат на интересите на обществото и постигат ефективни резултати, ориентирани към реалната пазарна среда.
  Всеки БИЦ съществува под формата на партньорство между основните публични и частни оператори в местния и регионален икономически процес: местни и регионални власти, търговски камари, професионални организации, агенции по развитието, университети и изследователски институции, финансови институции, научни и технологични паркове, центрове за трансфер на иновации и технологии, обучаващи организации и др., както и между отделните предприятия. Благодарение на тази концентрация в себе си на жизнените сили на територията, БИЦ спомагат за обединяването на наличните човешки, физически, технологични и финансови ресурси на региона, в който оперират и поставят тези ресурси в служба както на съществуващите, така и на бъдещите предприемачи.

  Крайните потребители на БИЦ-услугите са инициаторите на иновативни проекти, чиито дейности не само носят пряка добавена стойност на икономиката в определен регион, но и имат допълнително положително влияние върху свързани дейности като търговия, свободни професии, транспорт и кетъринг.
  На практика, бенефициентите са организатори на проекти, натрупали професионален опит в областта на индустрията, сферата на услугите или дори в търговията; предприемачи, идващи от университети, изследователски институции или институции за професионално обучение; мениджъри на микро-предприятия, много от които оперират в икономически „ниши“; собственици и управители на малки и средни предприятия (МСП), желаещи да реализират проекти по модернизация, инвестиции, диверсификация и развитие на своята дейност. Бенефициенти на услугите на БИЦ могат да бъдат и големи предприятия, участващи в индустриални „Spin-off“ компании или в други, по-радикални видове преобразувания.
  Повечето предприятия, които се възползват от услугите на БИЦ, са малки индустриални или занаятчийски фирми или кооперации, занимаващи се с производство или предоставяне на услуги и работещи в контекста на интерактивна връзка между големи, средни и малки предприятия.
  БИЦ имат и една последна категория бенефициенти, които развиват предприемаческа дейност или иновационни проекти, непопадащи в традиционните категории, но играещи все по-динамична роля в обвързването на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) с икономическото развитие посредством голям обхват от услуги, свързани с „интернет“ икономиката (вижте следваща точка: Какъв е вида на иновациите?). Тази еволюция на проектите и предприемаческата дейност включва предимно методи за управление на логистични процеси и „бизнес към бизнес“(B2B) услуги, посредством уебсайтове, интранет и интернет.
  БИЦ предлага услуги и на местни и регионални власти, свързани с изпълнението на програми за подпомагане на МСП: насърчаване на предприемачеството, подобряване на бизнес духа, създаване и развитие на нови дейности, подкрепа на млади предприемачи или насърчаване на жени да стартират собствен бизнес.

  Иновационният процес, насърчаван от БИЦ, е свързан с глобалния подход към бизнеса и обхваща всички дейности в едно предприятие. Той може да се състои във въвеждането на нова технология, която да се адаптира в производствения процес (технологични иновации), във въвеждане на нови методи за управление, маркетинг и управление на човешките ресурси или финансови методи, в създаването на нова корпоративна стратегия или създаването на нов продуктов дизайн и т. н. Точно с тази цел се въвежда термина „икономическа“ иновация, с по-широк смисъл на понятието, което включва в себе си всеки елемент, способен да генерира конкурентни предимства, включително и технологични иновации.
  В тази връзка иновацията не е сама по себе си краен продукт, а формира част от стратегията и плана за развитие на предприятието и зависи както от нуждите на това предприятиe, така и от регионалната конюнктура. Иновативните проекти, подпомагани от БИЦ, не винаги са високо технологични, а често се оказва, че голяма част от тях съдържат в себе си нетехнологична иновация. Затова и този оперативен подход към иновационния процес е особено подходящ за по-необлагодетелстваните райони и за традиционните производства, където има по-малко възможности и нужда за внедряване на високо технологични иновации, отколкото на икономически иновации, които са по-популярни сред голяма част от малките предприятия.
  „Иновация е всеки процес на промяна, който разширява фирменото ноу-хау и прави предприятието по-конкурентоспособно.“ (Дефиниция за иновация от предприемачи-клиенти на БИЦ)

  БИЦ Иннобридж е създаден през 2011 г. по проект, финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е резултат от успешното и дългогодишно партньорство между две български бизнес-организации, базирани в гр.Русе: Русенската търговско-индустриална камара и Българо-румънска търговско промишлена палата и една нестопанска асоциация от Румъния: „Център за консултантски услуги и управление на проекти Европроджект” гр. Слатина, окръг Олт.

  Мисията на БИЦ Иннобридж (Бизнес и иновационен център, създаден по проект Иннобридж) е повишаване на иновациите и предприемаческия дух в трансграничния регион на България и Румъния, като това ще бъде в полза на цялото общество.

  Основната цел на БИЦ е да предостави на своите клиенти европейско качество на услугите, което да им помогне да развият иновативна идея или бизнес. Това ще допринесе не само за подобряване на бизнес климата и повишаване на конкурентоспособността, но също и за постигане на икономически растеж. Бизнес иновационният център ще предоставя услугите си на клиенти в русенски регион. Поради факта, че Русе е гранична точка между България и Румъния, БИЦ Иннобридж ще бъде в състояние да предостави своите услуги и на територията на по-широка географска област и да се свържат клиенти на международно ниво.

  Услугите, предлагани от БИЦ ИННОБРИДЖ:
  Подкрепата в начален етап е по същество един процес на подбор. В процеса на технологичен трансфер всеки вид стратегическа, управленска и техническа подкрепа е необходима за развитието и комерсиализацията на иновативни бизнес идеи и технологични приложения. Технологичните и бизнес инкубатори подкрепят предприемачите в създаването на нов бизнес или спомагат за развитието и диверсификацията на съществуващ вече бизнес. Персонализираната подкрепа може да бъде обобщена в десет важни стъпки.

  Услугите, предлагани в рамките на тези десет стъпки, следва да се разделят в следните области:
  • Повишаване на информираността относно предприемаческия климат и проучване на нови възможности за бизнес за новосъздадени и съществуващи МСП
  Центърът ще работи активно посредством всички свои външни и вътрешни ресурси, за да се повиши информираността на целевия район относно въпросите, свързани с иновационния процес и дейностите на центъра (организирани събития и срещи, предлагани услуги и др.). Главната цел на центъра е да се идентифицират целевите групи и те да се включат в процеса на филтриране на бъдещите иновативни идеи от всички събрани идеи.

  • Оказване на подкрепа на предприемачите за създаване на иновативни идеи и стартиращи предприятия чрез намиране на начини за финансиране - държавни/ЕС грандове, рисков капитал, бизнес партньорства и др.
  Използвайки контактите на центъра, вътрешния и външен експертен опит, клиентите ще бъдат подкрепяни при намирането на финансови средства, в зависимост от тяхната специфика и/или нужди. Тези финансови средства могат да бъдат държавни помощи или грандове от ЕС, рисков капитал, бизнес партньорства и др.

  • Осигуряване на консултации с експертен персонал във всички фази на процеса на генериране на стойност.
  Експертният екип на центъра ще осигурява услуги в областите на опазване правата на интелектуалната собственост, счетоводството, маркетинга, мениджмънта, наемането на персонал, бизнес планирането и др., с оглед специфичните нужди на всеки клиент. Експертният екип може да бъде разширен и от специалисти в други области, за да се посрещнат нуждите на клиентите на центъра.

  • Подкрепа при разработването на стратегически документи – на база МСП и/или на местна/регионална база
  Вътрешният персонал на центъра и външни експерти ще предлагат услуги, свързани с разработване на различни стратегически документи на предприятията (разработване на бизнес план, маркетингов план, план за управление на риска и др.)

  • Предприемаческо обучение
  Ще бъдат организирани обучения и семинари за клиенти на центъра, чиито теми и обхват са описани в плана на семинарите.

  • Организация на събития: семинари, конференции, идейни състезания (оценка и подбор на идеи) за млади предприемачи с иновативни идеи
  Организиране на семинари и конференции, целящи отговор на нуждите на клиентите на центъра и повишаване на обществената информираност относно иновационния процес. Организиране на идейни състезания за оценка и класиране на всяка идея.

  • Оценка/Подбор
  o Определяне на формата на оценяване и процедурите за подбор и вземане на решения - иновативните идеи и потенциалните клиенти на Центъра ще бъдат оценявани чрез процедура за подбор, включваща две стъпки: 1) попълване на апликационна форма за кандидатстване с иновативна идея и 2) оценяване на тази форма от част от екипа на Центъра, в който може да участват и независими експерти.
  o Списък с организации, които са в състояние да сътрудничат на кандидатите, които не отговарят на критериите за допустимост на БИЦ - кандидатите, които не отговарят на критериите, определени от БИЦ Иннобридж - Русе, могат да бъдат пренасочени към Европейската фирмена мрежа.

  • Обучение
  o Определяне на нуждите от основно и специализирано обучение, на които БИЦ следва да отговори - Обучението следва да бъде в областите на: финансовите ресурси, разработване на бизнес планове, маркетинга, мениджмънта, опазване на правата на интелектуалната собственост и др.
  o Определяне на теми, изискващи организация на специфични програми за обучение в рамките на БИЦ и определяне на съдържанието на тези програми - Елементи на процеса на комерсиализация на технологията, Създаване на спин-офф компании и алтернативни решения; Основни принципи на управление на бизнеса; Насърчаване на мениджърските умения; Основни принципи на бизнес счетоводството; Основни счетоводни умения; Пазарни проучвания, анализ на пазара, маркетинг и дистрибуция; Значението на пазара и на клиента; Бизнес планът - фокус и елементи; Възможности за финансиране на трансфера на технологии; "Как да намерим правилните пари в точното време; 10 начина, по които инвеститорите мислят"; Презентиране, разиграване и въздействие; Успешно представяне на бизнес план; Как да създадем ново предприятие; Стъпки и решения, свързани със собствения бизнес; Как да получим достъп до фондовете на ЕС и как да се изгради международен консорциуми; Свободата да работим и управление на правата на интелектуална собственост; Как да защитим своите права на интелектуална собственост.

  • Консултиране на млади предприемачи и новосъздадени предприятия
  o Определяне на услугите за подпомагане и консултиране за стартиращи предприятия и тяхната цена: Помощ на стартиращи предприятия ще бъде оказвана в области като: интернационализация, счетоводство, маркетинг, разширяване на дейността, намиране на бизнес партньори и др. Цената на услугите варира спрямо спецификата на областта, доходите, постигнатите резултати и типа на услугата. Например: таксата за услуги, свързани с получаване на ресурси от публично финансиране е определена да бъде в диапазона от 2% до 10% от получения финансов ресурс; за намиране на инвеститори, клиенти и/или дистрибуционни канали таксата е в размер на 5 – 15%. Тези такси не са окончателни и подлежат на договаряне.
  o Определяне на такси за тези услуги (ниво, същност, време): Размерът на таксата за извършване на услугата зависи от спецификацията на бизнес идеята, както и от типа услуга. Освен това, таксите подлежат на договаряне.


  Линк

Назад