Назад

БТПП представи проучване на спазването на трудовите права у нас


 • Делът на нерегламентирани плащания в Северна България е почти два пъти по-голям от този в Южна България

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи мащабно проучване за трудовите права и спазването на трудовото законодателството в шестте района за планиране у нас, в 10 икономически отрасла. Сред тях са хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование и др. Проучването, което бе представено на специална пресконференция в Русе, се реализира чрез анкети на повече от 6 300 работодатели, служители и синдикалисти участваха.
  Най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район 83,5%, с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Този дял е най-висок за Северозападния район – 97,8%.
  Според получените данни повече от една четвърт от анкетираните заявяват, че допълнителния или извънредния труд се заплаща частично или въобще не се заплаща. Най-висок е този дял за 46,8% за Североизточния район. Регистрираната средна стойност за страната е 36,3%.
  Делът на непознаващите нивата на минималните осигурителни прагове за съответните длъжности и професии варира от 13,6% за Северен централен район до почти 37% за Югоизточен район. Средната стойност за страната е над 30%.
  Географското разпределение на данните показва, че в трите района от Северна България делът на нерегламентираните плащания е почти два пъти по-голям от тези в Южна България.
  Линк

 • БТПП представи проучване на спазването на трудовите права у нас

  Проучване на Българската търговско-промишлена палата за трудовоправните отношения показва, че най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район - 83,5%. Това е с почти 10% по-малко от средната за страната стойност – 92,2%. Този дял е най-висок за Северозападния район – 97,8%.

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи мащабно проучване за трудовите права и спазването на трудовото законодателството в шестте района за планиране у нас в десет икономически отрасла. Сред тях са хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование и др. Проучването, което бе представено на специална пресконференция в Русе, се реализира чрез анкети на повече от 6000 работодатели, служители и синдикалисти.

  Според получените данни повече от една четвърт от анкетираните заявяват, че допълнителният или извънредният труд се заплаща частично или въобще не се заплаща. Най-висок е този дял за 46,8% за Североизточния район. Регистрираната средна стойност за страната е 36,3%.

  Секторното разпределение на данните показва, че най‐висок е делът на нерегламентираните плащания в сектор хотелиерство и ресторантьорство - 14,5%, следван от сектор строителство - с 11,9%. Най‐малък е той в сектор учебно‐образователни услуги – 1,4%.
  ================================================================================
  Проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда "Подкрепа".


  Линк

Назад