Назад

БТПП издава сертификати за форсмажор


 • БТПП издава сертификати за форсмажор


   
  Във връзка с непрестанно постъпващите в Българска търговско-промишлена палата запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, Палатата уведомява, че издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва: Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства; Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така ще може да се спести време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.
  Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  - от извънреден характер и
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
   
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
  За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg

  Линк

 • Сертификат за форсмажор помага на бизнеса


   

  Като че ли все по-често природата ни възпрепятства да извършваме нормалните действия на компаниите, в които работим. В тежката зима много фирми губят от невъзможността да направят навреме доставките си към клиентите, а ситуацията става още по-тежка, когато клиентите са чуждестранни. Затова получаването на сертификат за форсмажор може да защити компаниите.
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  - от извънреден характер и
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Българската търговско промишлена палата (БТПП) издава Сертификатът за форсмажор, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.
  - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора;
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата, потърпевшите фирми трябва незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства и да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай. Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

  Линк

 • БТПП за издаването на сертификати за форсмажор


   

  Във връзка с непрекъснато постъпващите в БТПП запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, информираме, че:
  Палатата издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва.
  1.   Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
  2.   Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министеества да изпращат КОПИЯ от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
   
  П О Д Р О Б Н А    И Н Ф О Р М А Ц И Я
  ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ОТ БТПП
  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.
  Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  - от извънреден характер и
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.;;
  - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm
  Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
  За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg .

  Линк

 • БТПП издава сертификати за форсмажор на засегнатите от бедствията фирми


   

  Подробни указания за това какво трябва да предприемат засегнатите от бедствията фирми, за да могат да се освободят от отговорност при неизпълнение или запавено изпълнението на търговски договори, в следствие на непреодолима сила, разпространи Българската търговско-промишлена палата.
  От БТПП заявиха, че издават сертификати за форсмажор, които се основават на официални документи, здадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода и продължителността на събитието.
  За улеснение на предприемачите трябва незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства, а след това да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП вече е поискала от съответните институции и министеества да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
  За да се окачествят като „непреодолима сила”, съответните обстоятелства или събития трябва да са възникнали след сключване на договора, да са непредвидими или непредотвратими, да са от извънреден характер и да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение, напомнят от Палатата.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление, към което се прилагат официалния документ от независим орган за форсмажорното обстоятелство; копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнениеи справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки. Сертификатите от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
  Сертификатът може да бъдат на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
  Палатата освен това предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори.

  Линк

 • ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ОТ БТПП


   

  Палатата публикува информация във връзка с непрекъснати запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация. 
   
  Сертификатите се представят пред партньорите за освобождаване от отговорност при забавяне в изпълнението на търговски договори. БТПП информира, че Палатата издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва:
   
  1.   Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
   
  2.   Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
   
  БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат КОПИЯ от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
   
  П О Д Р О Б Н А       И Н Ф О Р М А Ц И Я 
  ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ОТ БТПП
   
  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила" (форсмажор).
   
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.
   
  Под „непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
   
  За установяване на „непреодолима сила", трябва да са налице следните признаци:
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  - от извънреден характер и 
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
   
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.;;
  -  копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  -  справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
   
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
   
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
   
  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
   
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm
   
  Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
   
  За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg. 

  Линк

 • Сертификати за форсмажор издава БТПП


   

  Във връзка с непрекъснато постъпващите в БТПП запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, ви информираме, че 
  Палатата издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. 
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва. 
  1. Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
  2. Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министеества да изпращат КОПИЯ от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай. 
  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор). 
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 
  Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните. 
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци: 
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора; 
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими; 
  - от извънреден характер и 
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи: 
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.;; 
  - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение; 
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,� или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm 
  Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат. 

  Линк

 • Издаване на сертификати за форсмажор от БТПП


   

  Във връзка с непрекъснато постъпващите в БТПП запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, ви информираме, че Палатата издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. 
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва.
  1.   Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
  2.   Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат КОПИЯ от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
  П О Д Р О Б Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я  ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ОТ БТПП
  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор). 
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 
  Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
  -   обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  -  тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  -   от извънреден характер и
  -   да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  -  официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.;;
  -  копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. 
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm 
   Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
  За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg .

  Линк

 • БТПП издава сертификати за форсмажор


   
  Във връзка с непрекъснато постъпващите в БТПП запитвания за издаване на сертификати, удостоверяващи бедствената ситуация, които да представят пред партньорите си за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на търговски договори, ви информираме, че Палатата издава такива сертификати, които се основават на официални документи, издадени от независими органи (министерства, общински власти и др.), доказващи форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. 
  За улеснение на предприемачите по осигуряване на тези документи и с оглед опростяване на процедурата следва.
  1. Потърпевшите фирми незабавно да уведомят своите партньори за наличието на такива форсмажорни обстоятелства;
  2. Да предприемат необходимите действия за издаване на сертификат за форсмажор.
  БТПП е поискала от съответните институции и министеества да изпращат КОПИЯ от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани. Така най-бързо ще могат да бъде спестено време на отделните фирми за търсене и получаване от администрацията на документи за всеки отделен случай.
  П О Д Р О Б Н А       И Н Ф О Р М А Ц И Я  ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ОТ БТПП
  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор). 
  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 
  Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
  За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
  - от извънреден характер и
  - да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
  - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
  Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. 
  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm 
  Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
  За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg . 

  Линк

Назад