Назад

Информационен ден по проект”САДЖИТАРИУС”се проведе в БТПП


 • Информационен ден по проект”САДЖИТАРИУС”се проведе в БТПП


   

  SAGITTARIUS е абревиатурата на проекта „Насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики”. Това е проект насочен към туристическия сектор, в който участват 19 национални и регионални, публични и неправителствени организации от България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество “Югоизточна Европа”, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за пред присъединителна помощ. 

  Проектът „SAGITTARIUS” цели да насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на туристическа инфраструктура около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови културно-исторически дестинации в Югоизточна Европа. 

  Марияна Танчева, Ръководител на проекта от българска страна, запозна участниците  в кръглата маса  с етапите и дейностите заложени в  проекта, като отдели специално внимание на сателитното партньорство. „В България няма ясно очертана насока за развитие на туризма, базирана на културното и историческото ни наследство, каза Танчева, въпреки наличието на многобройните инициативи на национално и местно равнище”. Реализирането на проекта и участието на организации от Гърция и Италия – страни с богат опит в туризма, гарантира висока експертиза в рамките на проекта и възможността за трансфер на „добри практики”. 
  По темата „Културното и историческо наследство на България, предпоставка за развитието на туризма” експозе направи Людмила Бързанова, председател на УС на Националния интститут по туризъм. 

  Последва оживена дискусия - главно за създаване на мрежа от «сателитни партньори» 

   

  при голяма активност на участниците-представители на научни звена и институти, на неправителствени организации, на публичния и частния  сектор.  
  По време на информационния ден стана ясно, че чрез проект SAGITTARIUS, БТПП залага на насърчаване развитието на туристическото предприемачество, инвестициите в човешки ресурси и иновации. По този начин проектът има потенциал да допринесе за създаване на нови работни места в областта на туризма и увеличение на конкурентноспособността на туристическия бранш.
  В основата на проекта стои създаването на широка партньорска мрежа от заинтересовани организации от публичния, частния и неправителствения сектор от Югоизточна Европа, обединени от общата цел за ефективно и ефикасно стопанисване на културните и исторически ценности и превръщането им в нови атрактивни туристически дестинации. Чрез ангажирането на различни субекти при изпълнението на проекта се разчита на:

  • създаването на устойчива рамка за общи инициативи;
  • обмяна на добри практики;
  • изграждане на международни партньорства;
  • пълен достъп до продуктите на проекта от всички заинтересовани организации от осемте страни;

  Партньорската мрежа ще служи за създаването на транс национално НПО SAGITTARIUS.

  Повече по темата на сайта на БТПП htti;//www.bcci.bg


  Линк

Назад