Назад

БТПП апелира за стандартизиране на процедурите по ЗОП


 • БТПП апелира за стандартизиране на процедурите по ЗОП

  Автор: Мариана Корчакова
  Публикувано на: 17 септември 2010г. в 17:01 часа (Брой #38)


  Опростяването на процедурите по възлагане на обществените поръчки и повишаването на публичността при провеждането им са най-важните задачи, които трябва да бъдат постигнати, според участниците в кръгла маса, посветена на промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Участие във форума взе и Камен Горанов, експерт в Камарата на строителите в България. „Провеждането на процедурите е свързано с употребата на толкова много хартия както от възложителите, така и от кандидатстващите, но в крайна сметка не се постига основното – прозрачност и ефективно изразходване на средствата. БТПП многократно в последните години предлага стандартизиране на документите и на изискванията в процедурите. Това ще облекчи провеждането им, а ще се постигне и по-голяма ефективност”, заяви Валентина Зартова, юридически съветник в БТПП. Организацията предлага също съставът на комисиите да бъде разширен чрез участието на външни лица. „Сега действащият закон дава възможност да бъде приобщен един независим член, което е изключително недостатъчно. Нашите членове – браншови организации, настояват техни представители да влизат в комисиите, и то поне двама, заедно с още двама външни експерти. Това ще осигури до голяма степен прозрачност в процедурите”, категорична е тя. БТПП предлага също комисиите да дават своето становище, когато законът позволява да се преминава от открита към т.нар. по-закрити процедури. „Сега тази преценка е предоставена изцяло на възложителите. Това също би осигурило по-голяма обективност”, посочи още тя.

  Стъпка към повишаване на прозрачността според БТПП би било и разширяването на кръга на данните, които се публикуват в регистъра на обществените поръчки. Ако в него се включва информация за неспазване на срокове или за некачествено изпълнение, за начислени неустойки, за кандидати, подали неверни сведения (например за конфликт на интереси), това би дало достатъчна публичност за обществото. Тези лица да не се допускат до участие в процедурите за определен период от време, предлагат от БТПП. Валентина Зартова определи последните промени в ЗОП от юли т.г. като положителни. „Например ние категорично подкрепяме отпадането на изискването за представяне на банкова гаранция, когато жалбоподателят иска спиране на процедурата. Това в голяма степен възпираше обжалването. Отпадна също и изискването да се представят декларации за липса на конфликт на интереси от всички членове на управителните органи на съответните участници. Това беше абсолютно необяснимо и на практика лишаваше някои организации от участие”, добави тя.

  Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и средния бизнес, посочи, че малките и средните предприятия срещат сериозни затруднения при участието си в обществени поръчки. По думите й те често се отказват от участие и заради скъпата подготовка на документите. Павел Цанев, съдружник в правна кантора, подкрепи мнението, че „участието в процедури по ЗОП е инвестиция, която голяма част от малките предприятия не могат да си позволят.” „Според мен положителна промяна в ЗОП е въвеждането като основание за изменение на сключения договор освен на непреодолимата сила, но и на непредвидени обстоятелства, дефинирани в закона”, добави той.

  Всички предложения и препоръки, изказани по време на форума, ще бъдат представени на законотворците, увериха организаторите. Идеята им е добрите от тях да залегнат в промените в ЗОП или в подготвяния правилник за прилагането му.


  Линк

Назад