Назад

8 държави си сътрудничат в културния туризъм


 • 8 държави си сътрудничат в културния туризъм


   

  Осем държави обединяват усилия, за да опазят и мобилизират културните и исторически си ценности и да насърчат предприемачеството в  туризма. 19 неправителствени организации от България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния,  Словения, Хърватия и Молдова са включени в проектът "SAGITTARIUS - част от програмата  за  трансгранично сътрудничество "Югоизточна  Европа", която се финансира от Европейския  фонд за регионално развитие.
  В основата на проекта стои създаването на широка партньорска мрежа от организации от  Югоизточна Европа, обединени от общата цел за насърчаване на инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на инфраструктурата около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови атракционни турстически дестинации в региона. Българската страна в проекта е представена от Българската търговско-промишлена палата. На 19 декември 2011 г. Палатата организира информационен ден по проекта "SAGITTARIUS", за да представи предвидените инициативи и очакваните резултати.
  БТПП залага на същественото насърчаване на туристическото предприемачеството, на инвестициите в човешки  ресурси и съпътстващите иновации. По този начин проектът има сериозен потенциал да допринесе за увеличение на конкурентоспособността на туристическия бранш и за създаване на нови  работни места. Въпреки многобройните инициативи страната България все още няма ясно очертана насока за развитие на туризма,  базирана на културното и историческото наследство. Реализирането на проекта и  участието на организации от Гърция и Италия -  страни с богат опит в туризма, разчита на висока експертиза и възможност за трансфер на "добри практики". Проектът ще спечели и от различните  гледни точки и подкрепата от разнообразни сфери от обществото. 
  Партньорската мрежа трябва да послужи за  основа на създаването на транснационална  неправителствена организация SAGITTARIUS. Тя ще стане пряк наследник резултатите от проекта, планирани като трайни продукти от изпълнението  на различните дейности и ще продължи своята работа и след приключването му. Предвижда се изграждането на платформа за он-лайн обучение по предприемачество в туризма, виртуална библиотека и транснационален регистър на културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа. 
  Търговско промишлената палата е поела ангажимента да организира пътуващ музей, филм и наръчник, които да разпространят идеите и резултатите на проекта не само до ангажираните в областта на туризма  органи и организации, но и до широката публика и да стимулират развитието на нови услуги при  развитието  на туристическото предприемачество. 
  Информационният ден за проект "SAGITTARIUS" ще се проведе на 19 декември в зала "Б" на БТПП, ул. Искър 9, София. Заинтересованите  организации и лица могат да се обадят в БТПП, дирекция "Европейска интеграция и проекти", тел. (02)9883482, (02)  8117416, за да заявят участие.

  Линк

Назад