Назад

Пета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България Либия посети БТПП


 • В България съществува неравнопоставеност между половете на пазара на труда.  Според изследвания на ЕС, страната ни е една от седемте с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже.

  61,4% от жените у нас са с висше образование, при мъжете този процент е 38,7% .

  Според друго изследване 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. И в същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени.

  Информацията бе изнесена на поредния информационен ден по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  neravnopostavenost1Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика(БИТСП) представи мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етно културни общности и хората с различно вероизповедание и сексуална ориентация.

  По темата равнопоставеност на половете Нейков съобщи, че има индикатори в световен мащаб за равнопоставеност – социалната изолация и бедност сред жените.

  Изводът, който направи Директорът на БИТСП бе, че ако са нужни високообразовани мениджъри те трябва да се търсят непременно и сред завършилите висше образование жени.

  Жените срещат и някои проблеми свързани с майчинството, отсъствието за отглеждане на децата/ време през което те губят част от квалификацията си/, болнични за гледане на дете и т.н са фактори, които водят до липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тези проблеми рано или късно се превръщат в проблеми на работното място. По-интересно е, че тази дискримативна тенденция се проявява предимно в МСП.

  neravnopostavenost2

  Все пак , каза г-н Нейков, има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Според него това е един от ключовете за повишаване на конкурентноспособността им. Лекторът заключи, че успехът на една фирма често се дължи на равенство на половете.

  По въпроса за хората в неравностойно положение той обясни, че 10% от хората в ЕС са с увреждания. Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1% . Определено има много преференции за наетите хора с увреждания, като за тях, така и за работодателите им и те би трябвало да се възползват от тях. Друг интересен факт е, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането.

  neravnopostavenost2

  По време на информационния ден бяха разгледани и темите различно вероизповедание, като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък. Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите /24,4%/ и от турците /12,6%/ и по-рядко от етническите българи /6,9%/.Иван Нейков обобщи, че може би най-различният работник може да бъде най-подходящият за дадена работа.

  Събитието продължи с жива дискусия, водена от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В нея се включиха предприемачи от България, Македония, Босна и Херцеговина, Гърция и Турция, според които, положението в техните страни е почти идентично. 
  Линк

 • БТПП проведе среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в страната


   
  В БТПП се проведе поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в нашата страна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на още 9 организации, ангажирани с подкрепа на бизнеса от България и съответна чужда страна (Албания, Турция, Румъния, Великобритания, Словения, САЩ, Япония, Бразилия, Саудитска Арабия и др.) обсъдиха различни теми.
  Съветът по иновации към БТПП, създаден през май 2011 г., представи дейността си. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, разясни, че организацията включва над 60 физически и юридически лица: предприемачи от едрия, малкия и средния бизнес, браншови организации и представители на научните среди – БАН и университети. Той обърна внимание на инициативата JEREMIE, която вече се налага като важен иновативен инструмент за финансов инженеринг. Представени бяха инвестиционните фондове NEVEQ, България мецанин капитал и AXXCESS capital.
  Г-н Симеонов сподели със своите колеги очакваните промени в Кодекса на труда, касаещи представителността на работодателските организации в България. Той подчерта необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с добрите международни и европейски практики в тази област.
   
  Представяне на мисията и целите на Българо-албанската търговско-индустриална камара направи председателят й Божидар Тодоров. Според него, за да могат българските бизнесмени да се ориентират по-успешно в Албания, камарата ги подпомага при установяване на първите контакти на този пазар. Организацията, създадена миналата година, се стреми да бъде партньора на българските фирми, като обхваща представители на реалния бизнес, разполагащи със съответните опит и познания за локалния пазар, бизнес услугите, подходите и специфичните характеристики на албанския бизнес.
   
  По време на срещата бе договорено да продължи практиката за представяне на членовете - мисия, визия, цели, конкретна дейност и предстоящи събития.
  По отношение на строгите изисквания за издаване на български визи за бизнесмени от трети страни председателят на БТПП обясни, че палатата прилага следния принцип: при желание за посещение на чужди бизнесмени у нас, без установени партньори, БТПП кани фирмите, след препоръка от съответната чужда или смесена палата.
  Бе повдигнат въпросът за проблеми при транзитно преминаващи чужди граждани през нашата страна с шенгенски визи. Очевидно, опитът показва, че граничните служители нямат пълната информация за условията за транзит в рамките на 72 часа.
  В заключение бе договорено през 2012 г. срещите на Клуба на смесените и чуждестранни палати да бъдат по-чести и в по-широк състав.

  Линк

 • Пета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България


   

  В БТПП се проведе поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в нашата страна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на още 9 организации, ангажирани с подкрепа на бизнеса от България и съответна чужда страна (Албания, Турция, Румъния, Великобритания, Словения, САЩ, Япония, Бразилия, Саудитска Арабия и др.) обсъдиха различни теми.
  Съветът по иновации към БТПП, създаден през май 2011 г., представи дейността си. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, разясни, че организацията включва над 60 физически и юридически лица: предприемачи от едрия, малкия и средния бизнес, браншови организации и представители на научните среди – БАН и университети. Той обърна внимание на инициативата JEREMIE, която вече се налага като важен иновативен инструмент за финансов инженеринг. Представени бяха инвестиционните фондове NEVEQ, България мецанин капитал и AXXCESS capital.
  Г-н Симеонов сподели със своите колеги очакваните промени в Кодекса на труда, касаещи представителността на работодателските организации в България. Той подчерта необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с добрите международни и европейски практики в тази област.

  Представяне на мисията и целите на Българо-албанската търговско-индустриална камара направи председателят й Божидар Тодоров. Според него, за да могат българските бизнесмени да се ориентират по-успешно в Албания, камарата ги подпомага при установяване на първите контакти на този пазар. Организацията, създадена миналата година, се стреми да бъде партньора на българските фирми, като обхваща представители на реалния бизнес, разполагащи със съответните опит и познания за локалния пазар, бизнес услугите, подходите и специфичните характеристики на албанския бизнес.
   
  По време на срещата бе договорено да продължи практиката за представяне на членовете - мисия, визия, цели, конкретна дейност и предстоящи събития.
  По отношение на строгите изисквания за издаване на български визи за бизнесмени от трети страни председателят на БТПП обясни, че палатата прилага следния принцип: при желание за посещение на чужди бизнесмени у нас, без установени партньори, БТПП кани фирмите, след препоръка от съответната чужда или смесена палата.
  Бе повдигнат въпросът за проблеми при транзитно преминаващи чужди граждани през нашата страна с шенгенски визи. Очевидно, опитът показва, че граничните служители нямат пълната информация за условията за транзит в рамките на 72 часа.
  В заключение бе договорено през 2012 г. срещите на Клуба на смесените и чуждестранни палати да бъдат по-чести и в по-широк състав.

  Линк

 • Пета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България


   
  В БТПП се проведе поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в нашата страна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на още 9 организации, ангажирани с подкрепа на бизнеса от България и съответна чужда страна (Албания, Турция, Румъния, Великобритания, Словения, САЩ, Япония, Бразилия, Саудитска Арабия и др.) обсъдиха различни теми.
  Съветът по иновации към БТПП, създаден през май 2011 г., представи дейността си. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, разясни, че организацията включва над 60 физически и юридически лица: предприемачи от едрия, малкия и средния бизнес, браншови организации и представители на...

  Линк

 • Пета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България


   
  В БТПП се проведе поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в нашата страна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на още 9 организации, ангажирани с подкрепа на бизнеса от България и съответна чужда страна (Албания, Турция, Румъния, Великобритания, Словения, САЩ, Япония, Бразилия, Саудитска Арабия и др.) обсъдиха различни теми.
  Съветът по иновации към БТПП, създаден през май 2011 г., представи дейността си. Йосиф Аврамов, съпредседател на съвета, разясни, че организацията включва над 60 физически и юридически лица: предприемачи от едрия, малкия и средния бизнес, браншови организации и представители на научните среди – БАН и университети. Той обърна внимание на инициативата JEREMIE, която вече се налага като важен иновативен инструмент за финансов инженеринг. Представени бяха инвестиционните фондове NEVEQ, България мецанин капитал и AXXCESS capital.
  Г-н Симеонов сподели със своите колеги очакваните промени в Кодекса на труда, касаещи представителността на работодателските организации в България. Той подчерта необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с добрите международни и европейски практики в тази област. 
  Представяне на мисията и целите на Българо-албанската търговско-индустриална камара направи председателят й Божидар Тодоров. Според него, за да могат българските бизнесмени да се ориентират по-успешно в Албания, камарата ги подпомага при установяване на първите контакти на този пазар. Организацията, създадена миналата година, се стреми да бъде партньора на българските фирми, като обхваща представители на реалния бизнес, разполагащи със съответните опит и познания за локалния пазар, бизнес услугите, подходите и специфичните характеристики на албанския бизнес.
  По време на срещата бе договорено да продължи практиката за представяне на членовете - мисия, визия, цели, конкретна дейност и предстоящи събития.
  По отношение на строгите изисквания за издаване на български визи за бизнесмени от трети страни председателят на БТПП обясни, че палатата прилага следния принцип: при желание за посещение на чужди бизнесмени у нас, без установени партньори, БТПП кани фирмите, след препоръка от съответната чужда или смесена палата.
  Бе повдигнат въпросът за проблеми при транзитно преминаващи чужди граждани през нашата страна с шенгенски визи. Очевидно, опитът показва, че граничните служители нямат пълната информация за условията за транзит в рамките на 72 часа.
  В заключение бе договорено през 2012 г. срещите на Клуба на смесените и чуждестранни палати да бъдат по-чести и в по-широк състав.

  Линк

Назад