Назад

Високообразовани мениджъри да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени


 • Високообразовани мениджъри да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени


  'Информационен ден за мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общонсти и хората с различно вероизповедание и сексуална ориентация.

  Проведе се поредния информационен ден по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Г-н Иван Нейков, председател на Балкански институт по труда и социалната политика(БИТСП)  представи мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общонсти и хората с различно вероизповедание и сексуална ориентация.

  По темата равнопоставеност на половете Нейков съобщи, че има индикатори в световен мащаб за равнопоставеност – социалната изолация и бедност сред жените. Бе отбелязано, че в България според изследвания на ЕС, е една от седемте страни с най-големи различия в нивата на заплащане на труда между жени и мъже. 61,4% от жените в нашата страна са с висше образование, докато сред мъжете 38,7% са възпитаници на висши училища. В същия момент се оказва, че само 11% от мениджърите в страната са жени. Изводът, който направи Директорът на БИТСП бе, че ако са нужни високообразовани мениджъри те трябва да се търсят сред завършилите висше образование, включително и жени. Друго изследване дава данни, че 66% от жените работят с нови технологии, а за мъжете този процент е 43%. На база на всички тези факти в нашата страна съществува неравнопоставеност на пазара на труда. Все пак има и фирми, които са приели за своя политика равнопоставеността на половете. Иван. Нейков направи извод, че това е един от ключовете за повишаване на конкурентноспособността.

  Жените срещат и някои проблеми при работа – липса на сигурност на работното място и намалени възможности за професионален растеж. Тези проблеми рано или късно се превръщат в проблеми на работното място. По-интересно е, че тази дискримативна тенденция се проявява предимно в МСП.

  Лекторът заключи, че успехът на една фирма често се дължи на равенство на половете.

  По въпроса за хората в неравностойно положение той обясни, че 10% от хората в ЕС са с увреждания. Дискриминацията по признак увреждане е на първо място по разпространение в съвременното българско общество - 76,1% . Определено има много преференции за наетите хора с увреждания, като за тях, така и за работодателите им. Друг интересен факт, че хората с увреждания имат по-скромни очаквания по отношение на заплащането. По време на информационния ден бяха разгледани и темите различно вероизповедание, като фактор, който не влияе значително на наемането на хора в нашата страна, както и различната сексуална ориентация. Оказва се, че мъжете я оценяват по-често като недостатък.

  Етническият произход като пречка на пазара на труда е посочван по-често от ромите /24,4%/ и от турците /12,6%/ и по-рядко от етническите българи /6,9%/.

  Иван Нейков обобщи, че може би най-различният работник може да бъде най-подходящият за дадена работа.

  Събитието продължи с жива дискусия, водена от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В нея се включиха предприемачи от България, Македония, Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.


  Линк

Назад