Назад

БТПП: Национализацията на ПФ е противоконституционна


 • Идеите за национализация предизвикаха закани за съд  Това ще е последната
  стъпка, ако се приеме
  парите в професио-
  налните пенсионни
  фондове да се наци-
  онализират
  След пенсионноосигури-
  телните дружества и ра-
  ботодателските организа-
  ции се заканиха да съдят
  държавата, ако се приеме
  парите в професионалните
  пенсионни фондове да бъ-
  дат национализирани. Това
  обявиха на пресконферен-
  ция шестте работодателски
  организации, представени
  на национално ниво.
  Работодателите бяха кате-
  горични, че ако идеята ин-
  дивидуалните партиди във
  фондовете да се прехвърлят
  в солидарен фонд в НОИ се
  осъществи, единствената
  стъпка ще е да се обърнат
  към омбудсмана Констан-
  тин Пенчев и главния про-
  курор Борис Велчев, които
  да сезират Конституцион-
  ния съд.
  Обвинения
  в лъжи
  „Премиерът беше подведен
  от няколко откровени лъжи
  на синдикатите за професи-
  оналните фондове”, заяви
  Васил Велев, председател
  на Асоциацията на индус-
  триалния капитал (АИКБ).
  Според него не пенсион-
  ните фондове са искали
  отлагане на изплащането
  на пенсии, а синдикатите.
  „Друга лъжа е, че фон-
  довете имат скъпи секре-
  тарки, а те нямат никакви
  секретарки”, категоричен
  е Васил Велев. По думите
  му разходите се плащат
  към управляващи друже-
  ства, като те са строго ре-
  гламентирани и се следят
  постоянно от Комисията за
  финансов надзор.
  „Тези индивидуални пар-
  тиди се наследяват и не е
  сигурно, ако се национали-
  зират, дали това ще остане
  така”, добави Васил Велев.
  Други причини, които той
  посочи с искане да не се
  приема това предложение,
  са сривът на капиталовия
  пазар и несигурността в
  бизнес средата от подобни

  Дадохме
  насоки на
  правителството
  как да се
  напълни
  бюджетът, но
  никой не ни чу--
  Цветан Симеонов,
  председател на БТПП


  Прецедент
  Според председателя на
  Българската стопанска ка-
  мара (БСК) Божидар Да-
  нев никъде в Европа няма
  практика на ранно пенси-
  ониране, като по думите му
  най-рано се пенсионират
  в Унгария - на 57 години.
  „Нарушават се конститу-
  ционни права на 230 хил.
  осигурени”, категоричен
  беше Данев. Той добави,
  че работодателите плащат
  10% вноска за ранно пен-
  сиониране, като 7% е за
  професионалните фондове,
  а останалите 3% отиват в
  НОИ и не се знае нищо за
  тези пари.
  Отново
  на червено
  Сметките на работодателите
  показват, че ако тези пари се
  прехвърлят в НОИ и оттам
  започнат да се плащат ран-
  ните пенсии, през 2025 г.
  дефицитът на НОИ ще е над
  2.3 млрд. лв. „Дефицитът
  се получава заради ранното
  пенсиониране и течовете в
  системата”, твърди Васил
  Велев. По думите му не е
  важно бюджетът на НОИ да
  е балансиран, а да има ръст
  на икономиката и на запла-
  тите. Велев призова държа-
  вата да събира и осигуровки
  от сивата икономика, като
  към момента НОИ има око-
  ло 1.1 млрд. лв. несъбрани
  вноски.
  Атанас Христов


  Линк

 • Работодателите сезират европейските институции за случващото се  Представителите на шестте работодателски организации в страната бяха категорични, че готвените пенсионни промени са противоконституционни и са лесно оборими в съда.
  Снимка: БТПП

  Людмила Куюмджиева

  Работодателите ще сезират Конституционния съд и ще се обърнат към Световната банка, МВФ и европейските институции, ако правителството приеме промените в Кодекса за социално осигуряване. Около това мнение се обединиха представителите на шестте работодателски организации в страната. Те обясниха, че ще поощрят работниците да търсят правата си и да блокират съдебната система с хиляди колективни искове заради предвижданата национализация на натрупаните в професионалните пенсионни фондове (ППФ) средства.
  За да не се стигне дотам обаче, работодателите вече са в активен диалог с народните представители, като досега е имало срещи с представители на почти всички парламентарно представени групи без тази на „Атака“, съобщи председателят на БСК Божидар Данев. Прехвърлянето на парите от личните сметки в професионалните пенсионни фондове към НОИ ще влоши бизнес средата и ще даде лош знак на чуждестранните инвеститори.
  Изчисленията на бизнеса показват, че дори всички пари от професионалните фондове да отидат в планирания общ фонд в Националния осигурителен институт, след по-малко от 10 години в него ще има огромен дефицит, който пак трябва да се покрива от държавата. Разчетите на работодателските организации са на база прогнозирани приходи от вноски и брой хора, които ще имат право на ранни пенсии. През 2019 г. фондът вече ще излезе на дефицит от над 180 млн. лв. Само три години по-късно недостигът ще надмине 1 млрд. лв., а през 2025 г. ще е 2,35 млрд. лв. - приблизително колкото е планираният дефицит на НОИ за тази година.
  Данев посочи, че намерението за прехвърляне на средствата противоречи на конституцията заради посегателството върху частна собственост. Нарушава се и правото на наследяване, тъй като наследниците на работниците, които са имали лични партиди, няма да могат да получат събраните вноски, обясни Васил Велев от Асоциацията за индустриален капитал. По думите му професионалните пенсионни фондове не са ангажирани със събираемостта на вноските, а вината за ниската събираемост е на НАП. Мислехме си, че ще се превърнем в страна, която прилича на нещо средно между Швейцария и Сингапур, но се приближаваме до нещо средно между Венецуела и Северна Корея, обобщи Велев.
  Данев попита дали прехвърлянето на средства от девет фонда в един социален фонд не представлява отчуждаване за държавни нужди и не трябва ли засегнатите да бъдат обезщетени. Около 230 хил. работещи са сключили договори с професионални фондове и има опасност те да потърсят нарушените си права, посочи Данев.
  Това дори не е национализация, а е кражба, защото няма обезщетение за засегнатите, коментира Теодор Дечев от Съюза за стопанска инициатива. Цветан Симеонов, председател на БТПП, пък заяви, че идеята активите на частните професионални фондове да преминат под управление на НОИ е противоконституционна и лесно може да бъде преборена в съда.


  Костов: Лично ще инициирам подписка до КС срещу готвената национализация


  ДСБ е и против т.нар. национализация на професионалните пенсионни фондове. "Ако това се реализира, аз лично ще се подпиша под петиция до Конституционния съд с искане Законът за бюджета на общественото осигуряване за 2011 г. да бъде спрян", закани се лидерът на партията Иван Костов. Правителството на ГЕРБ върви към национализация на парите на осигурените лица. Кабинетът обаче още има време да си “напише повторно домашното”, твърдят от ДСБ. От партията разкритикуваха и проектосметката за догодина на НОИ. Според тях вдигането на осигурителната вноска и прагове е прокризисна и лява мярка, която ще засегне най-вече малкия и средния бизнес.


  Линк

 • БТПП: Национализацията на ПФ е противоконституционна  Публикувана от Profit.bg в Икономика
  Дата: 2010-10-25 14:07:49

  Противоконституционна в две направления е идеята да преминат под управление на НОИ активите на частните професионални фондове, свързани с индивидуалните сметки на работниците от първа и втора категория труд, се казва в становище на Българска Търговско-промишлена палата.

  Първо-противоконституционно е средствата на съществуващите частни фондове и вземанията на физическите лица към тях да бъдат отнети в полза на държавата, аргументират се от БТПП.

  Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да стане само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. В конкретния случай предлаганото отчуждаване не е за държавни и общински, а за обществени и социални нужди, поради което не може да бъде обосновано с хипотезата на чл. 17, ал. 5 от Конституцията (така Решение № 5/21.03.1996 г. по к.д. № 4/1996.)

  Ако въпреки всичко се приеме, че тези нужди са държавни, то няма убедителни аргументи, че те не могат да бъдат задоволени по друг начин, както и за предварително и равностойно обезщетяване на фондовете, респ. - на физическите лица.

  Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията частната собственост е неприкосновена. Наличните парични средства в професионалните фондове и вземанията на физическите лица по техните индивидуални партиди са елемент от правото на собственост в широкия смисъл - Решение № 17/16.12.1999 г по к.д. № 14/99 г.

  Отнемането на тези права и предоставянето им на НОИ е противоконституционно, тъй нарушава посочения конституционен принцип за неприкосновеност.

  Второ - противоконституционно е държавата едностранно, дори със закон, да задължи юридическите лица да заплащат вноски в определени фондове, бил той и НОИ. Такава възможност е предвидена единствено за данъците. Поради това не може дори със закон да се създават тежести на професионалните фондове в полза на солидарен фонд - Решение № 8/17.06.1997 г. по к.д. № 3/1997 г.

  Отделно от това е конституционно недопустимо заличаването на различието със закон на публични и частни вземания- Решение № 2 от 30.03.2000 г. по к.д. № 2/2000, считат от БТПП.


  Линк

Назад