Назад

Българската търговско-промишлена палата започва проект „Партньорство за промени“


 • Българската търговско-промишлена палата започва проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027
  Българската търговско-промишлена палата в качеството си на национално представителна организация на работодателите, стартира проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на ПРЧР. 

  В условията на двоен преход, състоящ се от дигиталната и зелената трансформация, който поражда нови предизвикателства и води до промени в бизнес средата и в пазара на труда, БТПП си поставя за цел да подпомогне адаптирането на работодателите и на заетите лица към тези промени. Чрез изпълнението на проекта Палатата търси иновативни решения за ускоряването на този процес.

  Ще се търсят и начини за стимулиране на географската трудова мобилност в страната за преодоляване на дисбалансите в териториалното разпределени на заетите лица с определени умения и професии. 

  Ще се проведат целенасочени действия за повишаване на капацитета на регионалните и на браншовите структури на Палатата за по-активното им участие в социалния диалог и в колективното трудово договаряне, както и във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на индустриалните отношения в контекста на Индустрия 4.0.

  Откриващото събитие на проекта на БТПП „Партньорство за промени“ по ПРЧР, което ще се проведе на 12 март от 14:30 ч. в сградата на БТПП, зала А. Регистрацията на участниците започва от 14:00 ч.

  На срещата ще бъдат представени целите, планираните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъдат дискутирани различните аспекти на дигиталната и на устойчивата трансформация, както и начините на ускоряването им. В дискусията ще се включат онлайн и регионалните представители на БТПП.

  Линк към публикацията


 • Българската търговско-промишлена палата започва проект „Партньорство за промени“
  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в качеството си на национално представителна организация на работодателите, стартира проект „Партньорство за промени“ по операция „Социално партньорство“ с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/.

  В условията на двоен преход, състоящ се от дигиталната и зелената трансформация, който поражда нови предизвикателства и води до промени в бизнес средата и в пазара на труда, БТПП си поставя за цел да подпомогне адаптирането на работодателите и на заетите лица към тези промени. Чрез изпълнението на проекта Палатата търси иновативни решения за ускоряването на този процес.

  Ще се търсят и начини за стимулиране на географската трудова мобилност в страната за преодоляване на дисбалансите в териториалното разпределени на заетите лица с определени умения и професии.

  Ще се проведат целенасочени действия за повишаване на капацитета на регионалните и на браншовите структури на Палатата за по-активното им участие в социалния диалог и в колективното трудово договаряне, както и във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на индустриалните отношения в контекста на Индустрия 4.0.

  Откриващото събитие на проекта на БТПП „Партньорство за промени“ по ПРЧР, което ще се проведе на 12 март от 14:30 ч. в сградата на БТПП, зала А. Регистрацията на участниците започва от 14:00 ч.

  На срещата ще бъдат представени целитепланираните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Ще бъдат дискутирани различните аспекти на дигиталната и на устойчивата трансформация, както и начините на ускоряването им. В дискусията ще се включат онлайн и регионалните представители на БТПП.

  Линк към публикацията


Назад