Назад

Обучават и строители на енергийна ефективност


 • Обучават и строители на енергийна ефективност


   

  Строителни работници и техните работодатели могат да се запознаят и да получат информация за съвременните методи за постигане на енергийна ефективност в България както при изграждане на нови, така и при реновиране на вече построени сгради.Първият модул от проекта, изпълняван от Европейския институт по труда, вече премина в София, но предстои в началото на следващата година да преминат обученията за Южна и Северна България, съответно в Стара Загора и Русе.В рамките на два дни строителни специалисти – електро-, ОВК и строителни техници, получават обучение по европейски модел, разработен съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и партньори от 6 страни-членки на ЕС.Целта на обучението е придобиване на знания за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на източници на възобновяема енергия в сградите: соларни термопанели и фотоволтаици, вятърни турбини, геотермални и когенерационни системи, интелигентни домашни системи и пр.
  На сградния фонд се пада 40% от енергийното потребление в Европейския съюз. Този сектор бележи в последните години растеж, което неминуемо ще доведе и до нарастване на потреблението на енергия. Така сградният фонд оказва дългосрочно влияние върху потреблението на енергия, разходите, а така също и върху самата икономика на страните. Затова и предвид на дългия цикъл на обновяване, новите и вече съществуващите сгради трябва да отговарят на минималните изисквания за енергийни характеристики, които при това да са съобразени с местния климат.iNews припомня, че според статистиката на МРРБ 720 хил. жилища в страната подлежат на саниране. В тези сгради живеят близо 2,5 млн. души.Именно затова трябва да се осигурят и достатъчен брой монтажници и строители с нужното ниво на компетентност за въвеждане на енергийно ефективни технологии и технологии, които използват възобновяеми източници. Обучението, провеждано от Европейския институт по труда, включва три модула.
  Модулът за електротехници включва теми за енергийна ефективност, фотоволтаични генератори – системи и оразмеряване, ко и три-генерация, домашни вятърни турбини, енергоспестяващо осветление, домашна автоматизация.Модулът за строителни техници включва темите: саниране на сградата и енергоспестяване, изолация на вертикални и хоризонтални елементи, прозрачни елементи, интеграция на различни строителни системи и елементи.Модул за специалисти ОВК включва темите за анализ на енергийната консумация, централно отопление – подгряващи помпи и генератори, термични соларни системи, отопление с биомаса, геотермални системи, енергоспестяващи и вентилационни системи.

  Линк

Назад