Назад

Клаузата за „форсмажор“ в търговските договори


 • Клаузата за „форсмажор“ в търговските договори


  Авария в мрежата на ЧЕЗ в началото на седмицата остави без ток над 93 хил. потребители в София и възбуди спор дали аварията би трябвало да се квалифицира като форсмажор, или непреодолима сила. Във връзка с този казус БТПП напомня за същността и приложното поле на правната категория форсмажор.

  Въпросите, отнасящи се до обстоятелствата, които могат да попречат на страните да изпълнят задълженията си по сключен търговски договор, се разглеждат както от българското, така и от международното законодателство. Отчита се фактът, че възникнали непредвидени или непреодолими събития от извънреден характер могат да възпрепятстват или да направят невъзможно изпълнението на договора. В правото тези събития се наричат “непреодолима сила” (форсмажор).

  В българското законодателство понятието “непреодолима сила” (форсмажор) е регламентирано в Търговския закон. В гражданското право, според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени като вина. Текст с такова съдържание е заложен и в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

  Определението на понятието “непреодолима сила” в Търговския закон е именно ”непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора”.

  Възникването на непреодолима сила е основание за освобождаване от отговорност и е свързано с настъпване на обективна, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на съответно задължение.

  Следователно за да има непреодолима сила, трябва да са налице следните признаци:

  - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  - тези обстоятелства са непредвидени или непредотвратими;
  - от извънреден характер;
  - да е налице причинна връзка между тях и обективната, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на договорното задължение.

  Поради това законодателят е казал, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира и се отсрочва съразмерно с времето, в което тя е действала.

  Обичайно в договорите като събития, характеризиращи се като “непреодолима сила” се включват: природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.

  Акцентът е поставен върху обективния характер и продължителност на неочакваното събитие.

  Последна актуализация:  07:32 | 11.08.22 г.


  Линк

Назад