Назад

Проведе се заключителна конференция по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила"


 • Проведе се заключителна конференция по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила"


  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) завърши изпълнението на проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила" по ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), като представи резултатите на хибридна заключителна конференция в сградата на БТПП по-рано днес.

  Целта на проекта е да се идентифицират причините за текучеството на работната сила в предприятията и да се намери адекватно решение на това предизвикателство, така че работодателите да не търпят щети от загубата на обучени и квалифицирани работници, в които са инвестирали средства и време, коментира Цветан Симеонов, председател на БТПП.

  След него думата взе д-р кфн Камелия Петкова, за да разкаже повече за резултатите от извършената работа. В процеса на изпълнението на проекта е проведено национално представително анкетно проучване сред 3603 лица – 2460 заети лица, 748 работодатели, 53 браншови организации, 252 Бюра по труда, 25 бизнес общности, 65 социални партньори. Направени са и 68 дълбочинни интервюта с представители на целевите групи.

  Според проучването, обхватът на текучеството в българските предприятия на национално ниво е оценен сравнително високо от работодателите – 40,4 процента. Най-голямо през последните години е то в сектора на "Преработващата промишленост" – 52,7 процента, следват сектор "Селско, горско и рибно стопанство“ с 51,3 процента, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" – 50 процента, "Строителство" – 40,5 процента, "Хотелиерство и ресторантьорство" – 40 процента, "Транспорт, складиране и пощи" – 40 процента и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" – 39,3 процента.

  Като част от проекта е разработено мобилно приложение, базирано на Индекс на риска от текучество на работната сила, с помощта на което всеки работодател сам може да прецени ситуацията в предприятието си и да вземе съответните мерки.

  За предотвратяване на текучеството е разработен също инструментариум за управление, превенция и противодействие, състоящ се от 11 пакета мерки, насочени към конкретни типове заети лица, групирани по възраст, семейно положение, пол, образование и други критерии, които по избор на работодателя, могат да залегнат в кадровата му политика. Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят накратко с предварителната и последваща оценка на въздействието на инструментариума.

  Изводът на председателя на БТПП беше, че докато не се вземат мерки по този така належащ проблем, такива дискусии и проучвания ще трябва да се  случват.


  Линк

Назад