Назад

ПРОЕКТ „БЪДИ ДИГИТАЛЕН“ ЗА УМЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ И/ИЛИ ПРОФЕСИИ


 • ПРОЕКТ „БЪДИ ДИГИТАЛЕН“ ЗА УМЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДЛЪЖНОСТИ И/ИЛИ ПРОФЕСИИ


   

  От 1 ноември 2021 г. Българската търговско-промишлена палата стартира проект „Бъди дигитален“ по операция „Съвместни действия на социалните партньори“, Компонент 2 по ОП РЧР.
   
  Партньори по проекта са КТ Подкрепа, КНСБ, МТСП и Националната агенция за професионално обучение и образование.
   
  Дигиталната трансформация е процес, който се утвърждава, както във всички сфери на икономиката, така и в бита, като в условията на КОВИД-пандемията този процес се развива все по-динамично.
   
  За да се отговори на предизвикателствата, които дигитализацията поставя пред бизнеса и пред обществото като цяло, е необходимо дигиталните умения на работещите да отговарят на нарастващите изисквания при упражняване на различните професии/длъжности.
   
  Ето защо БТПП, съвместно с останалите социални партньори, се ангажира да се включи в разрешаването на това предизвикателство.
   
  Главна цел на проекта е да допринесе за придобиването на специфични нива на дигитални умения от заети лица от 65 идентифицирани професии/длъжности в различни икономически дейности/поддейности по КИД 2008, необходими за успешното изпълнение на служебните им задължения.
   
  Въз основа на разработената методология по Компонент 1 ще се изследват и анализират потребностите от общи и специфични дигитални умения на работещите и ще се направи анализ на резултатите от проучването и на тенденциите в дигитализацията на секторите и икономическите дейности, които са в обхвата на проекта на БТПП.
   
  На базата на резултатите от проучването ще се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, съгласно НКПД 2011, посочващи знания, умения и поведение, което служителят/работникът следва да притежава, за да изпълнява задълженията си в обхвата на професията и/или длъжността си.
   
  Тези унифицирани профили ще послужат за  база за тестване на текущите умения на работната сила по сектори, за да се установи разликата между желаната и действителната дигитална подготовка на работещите, като за целта ще се разработят  инструменти за оценка на дигитални компетенции.
   
  След като се установят пропуските и  се определят необходимите обучения за постигане желаното ниво на дигитални умения ще се изготвят програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения съобразно изискванията на конкретната длъжност/професия  извън базовите дигитални умения (съгласно DigComp2.1).
   
  След разработването им учебните програми за развитие на специфични дигитални умения по ключови професии/длъжности ще се тестват и адаптират към специфичните условия в даден сектор.
   
  Предвижда се да се разработят и приемат и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения, които ще се адаптират и актуализират при необходимост.
   
  В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат разработени методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на заетите при упражняване на професията/длъжността им.
   
  Непрекъснато ще се повишава осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения и компетентност.
   
  В рамките на проекта ще се разработят модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията, адекватни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси за активно управление на промените и осигуряване на успешна адаптация на предприятията и  работещите в тях към промените.

  Линк

Назад