Назад

Проектът на БСК по ОПРЧР бе представен пред участниците в конференция „Системи за управление на бизнеса”


 • Финансите са водещ фактор, влияещ върху решението за въвеждане на СУБ


   

  „Според доклада на Световния икономически форум за глобалната икономика 2011 – 2012 г., България се нарежда на сравнително доброто 50-то място по отношение на технологичната си готовност. Статистиката обаче отчита и притеснителното „класиране“ на България едва на 127-мо място по внедряване на високи технологии във фирмите, добави министър Трайков. Това е една от причините, които ни дадоха основание да префокусираме ОП „Конкурентоспособност“ и да подкрепим със значителен ресурс технологичната модернизация на фирмите в приоритетни сектори и обикновено това са процедурите, които се радват на най-голям интерес“, с тези думи започна изказването си министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, по време на откриването на конференцията „Системи за управление на бизнеса“. 11-тото издание на конференцията, организирана традиционно от ICT Media и ISACA-Sofia, се проведе на 27 октомври в София. Тази година събитието се състоя под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и със съдействието на партньорите Българска търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара. За първи път форумът обедини три събития в един ден, посветени на три различни сегмента – лека промишленост, тежка индустрия и транспорт и логистика.
  Системите за управление на бизнеса (СУБ) дават шанс на всеки и са неоценим принос в конкурентоспособността на българския бизнес, добави Цветан Симеонов, председател на БТПП.
  “Всяка една индустрия изисква адекватни и контролирани ИТ системи, които да могат навременно да отговорят на пазарни, бизнес и маркетинг изисквания, индустриални регулации, организационни промени, технологични предизвикателства“, заяви Недко Недков от ISACA - Sofia Chapter.
  Според Филип Мутафис, управляващ партньор на Балкан Сървисис, следващата година пазарът на бизнес софтуер ще претърпи голяма трансформация, която ще бъде реализирана от добавяне на СУБ към ОП. „Това е голяма стъпка напред, която ще даде тласък не само на бизнеса, но и на българската икономика. Няколко компании отложиха инвестицията в софтуер именно, за да могат да кандидатстват по някои от оперативните програми, където този разход стана допустим“. Мутафис изрази благодарност на подкрепата на браншовите организации, за да могат разходите за СУБ да влязат като допустими разходи по оперативните програми.
  Всяка една организация трябва много добре да си даде сметка дали СУБ помагат на бизнеса, добави Бистра Папазова, старши бизнес консултант в ICB. Според нея причините за случаите, в които системите могат да пречат на управлението на бизнеса са недостатъчно добрият начин, по който процесите са преведени в системите, осмислянето на взаимодействието на вече работещите в компанията системи с новите и това, че ИТ трябва да настигат бизнеса, а често новите изисквания на бизнеса се превръщат в система години по-късно. Според Папазова тези причини могат да бъдат отстранени чрез автоматизация на бизнес процесите, но не под формата на внедряване на нова система, а всички системи да отговарят на бизнес нуждите.
  Геновева Петрова, изпълнителен директор на Алфа рисърч представи данните от първото по рода си национално представително проучване “Ниво на внедряване, използване и надграждане на ИТ решения сред малките и средни предприятия в България”. Изследването е извършено от Алфа рисърч, с подкрепата на KPMG България. Според данните от изследването, 68% от МСП имат най-малко един тип бизнес софтуер в дейността си, докато 33% от компаниите все още не разполагат с такъв. В тези 68% най-силно са представени по-големите компании и такива с международно участие, както и компаниите от тежката индустрия. Оставащата една трета представляват компании, които все още нямат внедрен корпоративен софтуер и сред тях доминират най-вече по-малките предприятия, силно българските фирми, компании от леката промишленост, транспорта и логистиката.
  Що се отнася до видовете корпоративен софтуер, които компаниите в страната са внедрили в по-голяма степен, между 30% и 54% от интервюиранните фирми имат на първо място продукти, които могат да се използват, независимо от сектора, между 10% и 20% от интервюираните притежават системи като Интранет, CRM, EDI, правно информационна система, комуникационно ориентирани решения, CAD/CAM системи, а 5-9% от българските компании са въвели софтуер за управление на проекти, BI, BPM и GIS.
  Сериозен акцент от проучването е установяването на какви равнища в самите компании се използват СУБ. Най-широко внедрените видове софтуер се използват от специализирани отдели – счетоводните продукти, продукти за изчисление на заплатите и т.н. Значителна част от компаниите, които са внедрили Интранет и CRM, са дали достъп на цялата фирма до работата с тях.
  По отношение на инвестиционните намерения на фирмите в ИС за управление на бизнеса, според Петрова са ограничени – 54% от компаниите в краткосрочен период не планират да инвестират в нови ИС. Сред тези, които все пак предвиждат инвестиции в тази насока, предпочитанията и плановете са ориентирани към софтуер за автоматизация на счетоводството, специализирана система за управление на производството, софтуерен продукт за изчисляване на работна заплата, CRM. Фирмите от леката промишленост са с най-свити инвестиционни намерения в това отношение, компаниите от тежката промишленост са се ориентирали и планират в най-голяма степен внедряването на софтуер за управление на производството, CRM и BPM, докато транспорт и логистика са ориентирани към софтуерни продукти за автоматизация на счетоводството, изчисляване на работната заплата, системи за документооборот.
  Относно намерението на компаниите за въвеждане на нови технологии, те отново са ограничени – 61% не планират въвеждането на нови технологии в дейността си.
  Първият от факторите, влияещи в най-голяма степен върху решението за въвеждане на СУБ, е финансовото отражение – 44% от компаниите поставят акцент върху него. Отражението върху ефективността на работата е вторият фактор. За1/4 до 1/3 от компаниите влияние има отражението върху взаимодействие с клиентите, разширяването на дейността на компанията и в по-малка степен съвместимостта със законодателството.
  Фактът че 67-68% от компаниите в България имат внедрен някакъв бизнес софтуер, Петрова оцени като положителен индикатор. В същото време обаче проучването ясно очертава един проблем – компаниите, които най-активно до момента са инвестирали в бизнес софтуер, са по-големите компании и компаниите с чуждо участие. По-сериозни намерения за инвестиции в бизнес софтуер са налице също сред големите компании, компаниите с чуждо участие. Ако тази тенденция се запази, рискуваме нашите по-малки български компании да отстъпят на чуждите и по-големите си конкуренти, заяви Петрова.
  По време на форума, Роза Тодорова, старши мениджър от KPMG направи аналз на данните от проучването и съпостави очертаващите се в страната тенденции спрямо бизнес средата през последните 15-16 години в глобален мащаб.
  В момента в света доминиращите технологии са мобилните технологии. В България може би се намираме една крачка назад, където Интернетът и уеб базираните решения са определящи. Тенденциите според проучването и в трите индустрии са еднакви, с няколко специфични разлики, върху които Роза Тодорова се спря. Голямата изненада при леката промишленост е, че мобилните решения и CRM системите са все още малко застъпени, което може да се открои като една от възможностите за развитие през следващата година. По отношение на тежката индустрия тенденцията е в засилване използването и прилагането на специализирани системи за управление на производството и складовите стопанства, като трябва да се подчертае и използването на CAD/CAM системите, което се определя от спецификата на тази индустрия. По отношение на транспортните и логистичните фирми, изненадващо е слабото използване на мобилните решения, GPS и друг тип комуникационни решения, като CRM системите са малко застъпени в този сегмент.
  Сравнявайки използването на ИТ в България с основните приоритети на бизнеса в световен мащаб, на базата на проучване, направено това лято по същото време, Тодорова представи петте откроили се основни приоритети на бизнеса. Първият е промяната на начина на изпълнение на основните дейности (втора поредна година в изследване на KPMG това е основен приоритет за всички индустрии в световен мащаб – 51 на сто), управлението на паричните потоци и оборотния капитал, адаптирането и към промяната в поведението на клиентите и третите страни, използването на данните за ефективно планиране и бюджетиране и третирането на технологиите като стратегически фактор за развитието на бизнеса. За съжаление тези три приоритета се разглеждат от бизнеса в дългосрочен план и не са основни приоритети за тази година и в следващата една година.
  Според Тодорова нивото на използване на корпоративния софтуер от средния мениджмънт е под 20 процента и от трите индустрии. В изследването на Алфа рисърч тенденция е, че средният мениджър не използва информационните системи, а висшият мениджмънт и оперативните служители работят с различни видове софтуер. Ерата на инвестициите в ERP системи и счетоводни системи не е завършила. В България, в сферата на транспорта и логистиката, около 27% имат намерение да инвестират, като и в другите индустрии е изразено намерение за инвестиция в този тип системи, допълни Тодорова.
  Конференцията се проведе с генералното спонсорство на Balkan Services, ICB-Интерконсулт България и Software AG, и с партньорството на ATOS, BCS Bulgaria, Bora Solutions, BORICA - BANKSERVICE, Epicor/Scala, LLP Dynamics Bulgaria, NDB/IBM, SAP Bulgaria, SM Consulta/Infor, Stemo, Stone Computers и Lloyd 's Register Bulgaria. Технологични партньори на събитието бяха Mobiltel и Dicota.

  Линк

 • 68 на сто от фирмите от леката, тежката и транспортната индустрия са внедрили корпоративен софтуер


   
  67,5% от фирмите са внедрили корпоративен софтуер в организацията, като средният брой внедрени продукти е 6,4. Това сочат резултатите от първото по рода си национално представително проучване “Ниво на внедряване, използване и надграждане на ИТ решения сред малките и средни предприятия в България”. Изследването е извършено от Алфа рисърч, с подкрепата на КПМГ България.
  Изследването е проведено в периода август-септември 2011 г., като са анкетирани 202 компании от секторите от сектори лека промишленост, тежка промишленост, транспорт и логистика.
  Данните бяха изнесени на 11-ото издание на конференцията за управление на бизнеса, организирано от ICT Media и ISACA-Sofia, което се проведе на 27 октомври в София. Тази година събитието се състоя под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и със съдействието на партньорите Българска търговско-промишлена палата и Българска стопанска камара. За първи път форумът обедини три събития в един ден, посветени на три различни сегмента, изследвани и в проучването на Алфа Рисърч.

  Линк

 • Проектът на БСК по ОПРЧР бе представен пред участниците в конференция „Системи за управление на бизнеса”


   

  Проектът на БСК за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони беше представен от Георги Славов, ИТ директор в БСК, пред участниците във форум „Системи за управление на бизнеса". Г-н Славов запозна участниците във форума с целите и постигнатите до момента резултати по проекта. Той обърна внимание върху ползите за бизнеса от информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, като подчерта, че чрез нея ръководителите на фирми ще получат възможност по-ефективно да управляват човешките си ресурси. Според Георги Славов, пълноценното усвояване на средства от европейските фондове е ценна възможност за бизнеса (особено малките и средни предприятия) да подобри мениджърските и производствените процеси във фирмите, което ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността.
  Форумът „Системи за управление на бизнеса" се проведе днес, 27 октомври 2011 г., в столичния хотел Шератон и премина под патронажа на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Организатори са, в партньорство с Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.
  В събитието се включиха представители на ИТ компании, фирми от леката и тежката промишленост, транспорта, логистиката и спедицията. Пред участниците във форума бяха представени резултатите от първото по рода си представително проучване за нивото на внедряване, използване и надграждане на ИТ-решения сред малките и средните предприятия в България. Проучването е извършено от Алфа Рисърч, с подкрепата на KPMG-България.
  Дискусиите бяха разпределени в три паралелни дискусионни панела, ориентирани съответно към леката промишленост, тежката промищленост и транспорта, спедицията и логистиката. Пред участниците бяха представени ИТ-решения, ориентирани към разгръщане, надграждане и оптимизиране на процесите във фирмите, свиване на разходите и подобряване на отчетността.
  Специален акцент по време на конференцията бе поставен върху възможностите за финансиране чрез европейските програми на внедрявания и технически иновации. Дискусиите по тази тема се състояха в присъствието и с участието на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който представи перспективите за финансиране на Ит-иновациите с грантови средства.
  Сред водещите дискусионни теми бяха и регулациите в сферата на системите за управление на бизнеса.

  Линк

Назад