Назад

Промяна от 01.01.2021 на правилата в Арбитражния съд при БТПП


 • Промяна от 01.01.2021 на правилата в Арбитражния съд при БТПП


  От 01.01. 2021 влизат в сила нови правила в Арбитража при БТПП

  Изпълнителният съвет на БТПП прие предложени от Президиума на АС изменения в Правилника за работа на АС. Тези изменения ще влязат в сила от 01.01.2021 г., когато актовете ще бъдат достъпни  на сайта на БТПП, секция „Арбитражен съд“.

  Измененията регламентират предоставяне на страните по делата, на възможност за провеждане на видео конферентни заседания., в духа на създадените от Международният арбитражен съд на Международната търговска камара ("ICC") правила за организиране на виртуални заседания от търговските арбитражи.

  Отчетен е факта, че спазването на съдопроизводствените правила, независимо дали арбитражното заседанието се провежда в сградата на БТПП или виртуално е задължително, с оглед гарантиране на правните принципи и трябва да е в съгласие с тях.

   

  След като с изменения, въведени в Правилника на АС през 2019 г., на страните бе дадена възможността за провеждане на открито заседание (Правилник чл.24, ал.5) или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка (Правилник чл. 30, ал.4), новите промени позволяват на Арбитражния състав да подготви и проведе по свой почин открито арбитражно заседание във виртуална среда. (Правилник чл. 24, ал.6)

  Решаващият орган, предвид обстоятелствата, може по свой почин и след изслушване на страните, въз основа на мотивирано определение, да проведе открито заседание цялостно или частично дистанционно, с видео конферентна връзка, чрез избрана от Решаващият орган електронна платформа. Решаващият орган  може да не прилага чл. 30, ал. 4, изр. 2. В  този случай Решаващият орган приема правила относно дистанционния  разпит, които гарантират установяване на самоличността на разпитвания и  изключват използването на неразкрити пред решаващият орган помощни  материали или намеса на друго лице по време на разпита.

  Същите правила се прилагат и при дистанционно изслушване на вещото лице.“ 

  Новите условия създават и нови възможности за участниците в арбитражното производство като тази, че при приключване на открито заседание в арбитражното производство, което е проведено чрез видео конферентна връзка, е предвиден достъп до видеофайла от проведеното заседание на страните. (Правилник чл.35, ал.4).

  Провеждането на съдебни заседания онлайн е разумно решение при настоящите ограничителни мерки. АС при БТПП гарантира, че изискването за предварителна подготовка с цел гарантиране надлежното упражняване на процесуалните права на участниците, ще бъде спазено.

  Всички промени можете да видите на.. https://www.bcci.bg/pressview/5267


  Линк

Назад