Назад

Приключи проект за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила в Стара Загора


 • Приключи проект за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила в Стара Загора


  Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила" , изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.009, Приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса".
   
  Ключовият резултат от изпълнението на проекта бяха формулирани препоръки/предложения към законодателната и изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България.
   
  Въз основа на направените проучвания, работни срещи и събития с бизнеса, гражданския сектор, институциите на местната и регионална власт, се откроиха 4 целеви групи, към които следва да се разработват политики и мерки за привличане и задържане:
   Българи, които са емигрирали в чужбина
   Етнически български общности от други държави , които да се преместят и да останат да живеят и работят в България
   Български граждани, които не са емигрирали, да предпочетат да останат в България. Специален фокус са младите хора, включително и учащите
   Чуждестранен човешки капитал, който да бъде привлечен към България.
   
  В рамките на проекта са генерирани предложения, които са насочени към всяка една от четирите групи. Те включват политики и мерки както на национално, така и на местно ниво.

  Линк

Назад