Назад

Бизнесът поиска нулева ставка на данък печалба


  • Бизнесът поиска нулева ставка на данък печалба


    Биз­несът поиска нулева ставка на данък печалба за след­ващите две години. От Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата и Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара се обявиха против обсъж­даните данъчни промени. В края на миналата сед­мица син­дикатите поис­каха 15% ДДС и облек­чено данъчно облагане за граж­даните. Стопан­с­ката камара обяви, че данъците на граж­даните не трябва да се променят, но биз­несът трябва да бъде освободен от данък печалба, който е в раз­мер на 10%, за след­ващите две години. "В Бъл­гария получават като кор­поративен данък за 2018 година 2,3 милиарда, а за 2019 — 2,6 милиарда. Covid-кризата през тази година пред­полага данъчни приходи по-малко от 2 милиарда, тоест това е 1% от БВП на дър­жавата. Този един процент ако мени­дж­мънта на дър­жавата оцени, че е фор­мула, с която под­помагаш биз­неса, ние претен­дираме за това.", обясни пред БНР пред­седателят на Камарата Радос­вет Радев.

    Биз­несът не приема радикални промени в данъч­ната сис­тема в условията на трудно пред­видима икономическа среда и прог­нозите за рязък спад в Брут­ния вът­решен продукт. Всяка промяна в данъч­ното облагане може да съз­даде не само неяс­нота, но и хаос сред биз­неса и граж­даните, и въз­мож­ност за негативен ефект върху събираемостта.

    Търговско-промишлената палата също се обяви срещу намаляването на ДДС от 20 на 15% и пос­тавят под съм­нение ефек­тите от тази мярка в раз­гара на Covid-кризата, защото в повечето случаи намалението на данъч­ната ставка не води до намаляване в цените за край­ния пот­ребител. Работодателите са против пред­ложението на син­дикатите за необ­лагаем минимум, равен на минимал­ната работна зап­лата, и за по-високо данъчно облагане на по-високодоходните групи. "Ще са ощетени хората, които получават по-високи зап­лати, които са инвес­тирали в образованието си, а и съот­ветно имат по-голям принос в добавената стой­ност, която произ­веж­дат, спрямо тези хора, които получават, съот­ветно, по-ниски доходи, не полагат усилия за прек­валификации и допъл­нителни ком­петен­ции", каза Любомир Левичаров от Палатата.


    Линк

Назад