Назад

Икономиката ни ще се свие със 7% тази година


 • Икономиката ни ще се свие със 7% тази година
  Безработицата ще достигне двуцифрено число, казват от Българската търговско-промишлена палата 

  До края на годината се очаква ръс­тът на бъл­гар­с­ката икономика да се свие с около 7%, а без­работицата да дос­тигне двуциф­рено число, прог­нозираха от Тър­гов­ско–промиш­лената палата. По-трудно ще бъде и икономичес­кото въз­с­тановяване през след­ващата година. Работодател­с­ката организация пред­с­тави своето годишно издание на класацията "Бъл­гария в цифри".

  Икономичес­ката криза в Бъл­гария се задъл­бочава, а страната се нарежда сред най-харчещите заради коронавируса в Югоиз­точна Европа. Затова и икономичес­кото въз­с­тановяване се очаква да се случи по-бавно и по-трудно след прог­нозираното свиване на брут­ния вът­решен продукт. "Всичко ще зависи от това как ще се раз­вият нещата в ЕС, от което сме най-много зависими и където може би имаме по-високо доверие на инвес­титорите към бъл­гар­с­ката икономическа среда. Чув­с­т­ват се все пак, в един­ното европейско икономическо прос­т­ран­с­тво, по-сигурни в Бъл­гария", комен­тира за БНР пред­седателят на палатата Цветан Симеонов.

  Не по-оптимистична е прог­нозата за пазара на труда и ръста на без­работицата: "Ще расте без­работицата, вече е двуциф­рена, над 10%. Не изк­люч­вам и това, ако не успеем да стимулираме пред­п­риемачите в Бъл­гария да се вър­нат към нор­мал­ната си дей­ност, въп­реки слож­ните раз­лични условия на работа в епидемична обс­тановка".

  Класацията "Бъл­гария в цифри" съдържа данни за икономичес­ките показатели на страната през 2019 година. Изданието прави и съпос­тавка с инфор­мацията от 27 меж­дународни класации и присъс­т­вието на бъл­гар­с­ката икономика в тях. Изданието излиза в брошура за 11-и път, а класацията се прави на базата на данни от статис­тиката и класации, които следи както бъл­гар­с­кият биз­нес, така и чуж­дите инвес­титори.

  В меж­дународ­ните класации страната ни запазва стабилни позиции по отношение на икономичес­ката свобода. Според док­лада на фон­дация "Heritage" за тази година Бъл­гария се нарежда на 36-о място в света — с една позиция нагоре, а в класацията на Светов­ния икономически форум за кон­курен­тос­пособ­ността 2019 се изкач­ваме с две места до 49-о спрямо пред­ход­ната година.

  НСИ: Бъл­гарите са песимисти за доходите си през след­ващите 12 месеца

  Бъл­гарите имат песимис­тична наг­ласа за финан­совото си със­тояние през след­ващите 12 месеца, показва анкетата на Национал­ния статис­тически инс­титут, проведена през юли. Въп­реки че наг­ласите за икономичес­кото раз­витие в страната са по-добри от тези, отчетени през април, хората и в градовете, и в селата са песимисти за бъдещото със­тояние на семей­ния си пор­т­фейл, сочат дан­ните.

  Очак­ванията за покач­ване на цените за периода са умерени. Анкетираните посоч­ват, че през изминалите месеци е имало дори понижение на някои цени. Като цяло пот­ребител­с­кото доверие се покачва през юли спрямо април, като по-високият показател основно е при отговорите на хората, живеещи в селата.


  Линк

Назад