Назад

БТПП искат въвеждане на електронни обществени поръчки


 • БТПП искат въвеждане на електронни обществени поръчки


  От Българска търговско-промишлена палата (БТПП) искат въвеждане на електронни обществени поръчки. Друг проблем, върху които акцентират от БТПП е. че в ЗОП се създава дискриминационен подход към участниците.

  В управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел, и в частност на организациите на работодателите, се приемат физически лица, които наред с обществените ангажименти, имат и много други служебни и стопански функции, при изпълнението на които те са препятствани да изпълнят в установените срокове задълженията във връзка с попълването на ЕЕДОП.

  Това лишава тези организации от възможността да участват в процедури по ЗОП в рамките на техните сфери на дейност и интерес. В този смисъл БТПП предлага Закона да даде възможност на всички заинтересовани субекти да участват в процедурите по обществените поръчки.

  Палатата напомня, че сегашното законодателно решение прави невъзможно участието в обществени поръчки на сдружения с големи управителни съвети (каквато е БТПП с над 80-членен управителен съвет). Подобно тълкуване противоречи на логиката и целта на закона.

  Според Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и във връзка с Указанията към Регламент за изпълнение ЕС 2016/7 на Комисията за установяване на стандартен образец на ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки), когато повече от едно лице е член на административен, управителен, или надзорен орган, то може да подпише един и същ ЕЕДОП за установяване на обстоятелствата за липса на пречки за участие в процедурата по обществени поръчки.

  Използването на термина "може" недвусмислено сочи, че цитираната разпоредба от Директивата е диспозитивна и дава възможност на всяка държава да приеме свои вътрешни норми, които, при запазването на духа на Директивата, да вземе предвид и спецификата на националната си нормативна уредба и практика, както и особеностите на правните субекти, участващи в процедурите по обществени поръчки.


  Линк

Назад