Назад

Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването с квалифицирано мнозинство.


 • Mypr.bg: Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването с квалифицирано мнозинство.


  В две успоредни проучвания – на Европалати и на Българска търговско-промишлена палата за преминаване от гласуване с единодушие към квалифицирано мнозинство в някои аспекти на данъчното облагане и социалната политика, бизнесът категорично отхвърли тези предложения.

  Според членове на БТПП предлаганата промяна застрашава в изключително висока степен интересите на държавите, защото ще даде възможност за приемане на решения на база политически и икономически интереси на отделни групи.

  Макар кратките срокове, българският бизнес се активизира по отношение на интереса към гласуването и категорично, с близо 70% според проучването на БТПП,  отхвърли възможността за квалифицирано мнозинство. Като една от страните с най-ниски данъци в ЕС и с най-малък брутен вътрешен продукт, за нас би било в ущърб да ни налагат политики, които могат да навредят на икономиката. Това на практика би означавало лишаване от глас и невъзможност за влияние върху процесите. 

  В проучването на Европалати сред 12 страни (търговски палати) от ЕС:

  100% се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство с единодушие по отношение на данъчното облагане. Като се има предвид чувствителността на тази област на политиката, дори и всеки компромис, постигнат в резултат на единодушното приемане по данъчни въпроси, със сигурност е много по-добра стъпка, съобразена с интересите на всички държави-членки, в сравнение с гласуването с квалифицирано мнозинство. Като се има предвид чувствителността на политиката в тази област всеки компромис, постигнат в резултат на единодушно приемане по данъчни въпроси, със сигурност би отразило по-справедливо в сравнение с гласуването с квалифицирано мнозинство. Затова според Европалати и БТПП е необходимо да се поддържа подкрепата за пълния данъчен суверенитет на държавите-членки.

  91% от изследваните страни в проучването се противопоставиха на преминаването от гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите на социалната политика.  Областите на социалната политика, уредени с единодушни правила за гласуване, включват защита след прекратяването на трудов договор, социално представителство и защита на интересите на работниците и работодателите, условия за наемане на работа на граждани на трети страни, които законно пребивават в ЕС, социално осигуряване и защита на работниците. Като се има предвид значимостта на тези въпроси, както разнообразието на членовете на ЕС и традициите на държавите-членки и на техните системи за социална сигурност и социална защита, изглежда, че използването на  гласуване с единодушие е напълно оправдано.

  За повече информация:

  More_efficient_law_making_in_social_policy-2019-00013-01.pdf

  EUROCHAMBRES_reaction_on_QMV_in_taxation-2019-00004-01.pdf


  Линк

Назад