Назад

АОБР настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица


 • Economynews.bg: Работодателите против "спящите акции"


  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация, възразяват работодателите.

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция, отбелязват работодателите.

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите,

  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.


  Линк

 • Clinica.bg: ДА СЕ ОТТЕГЛИ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ


  Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица. Те изпратиха официална позиция по темата. Публикуваме я без редакции. 

  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

   

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане

   

  в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани" (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който

   

  държавата продължава да води политика

   

  за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи" акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

   

  Няма нормативен акт на европейското

   

  или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава! Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите,

  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник.

   

  Но ненационализацията е решението на тези проблеми.

   

  С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако

   

  авторите на концепцията наистина желаят

   

  активно управление на „спящите" акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.

  С уважение,

  Цветан Симеонов


  Линк

 • Econ.bg: Българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица


  На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация

  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. 

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. 

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, 

  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света. 

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.

   


  Линк

 • Kmeta.bg: Бизнесът: 3 млн. българи ще бъдат ощетени от боновите книжки


  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар, се казва в позицията на работодателските организации.

  Бизнесът подчертава, че още по-неприемливо е, че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани" (т.е. принудителноще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи" акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми, категорични са от работодателските организации. Те са категорични, че с предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света, казват от АОБР.

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Спoред организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите" акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.


  Линк

 • Mypr.bg: Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)


  Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

  На близо 3 милиона души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация

  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.

  С увжанеие,

  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

  Председател на УС на БТПП

  Ротационен председател на АОБР за 2019г.

  По поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ


  Линк

 • Mnews.bg: Българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица


  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),

  настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. 

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. 

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, 

  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света. 

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),

  настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация. 

  В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат „национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата. 

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!

  Организациите – членове в АОБР споделят разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, 

  които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но ненационализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света. 

  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Според организациите – членове на АОБР, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. 

  Предвид гореизложеното, АОБР изразява несъгласието си с представената Концепция и настоява за нейното оттегляне от вносителите.

   


  Линк

 • Телеграф: 26.01.2019, стр. 4: Бизнесът срещу национализацията на боновите книжки


  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от централния депозитар.
  Това е записано в позиция на асоциацията, разпространена от Българската търговско-промишлена палата.
  Прилагането на концепцията ще засегне и ще ощети близо 3 милиона българи -собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация, смятат от асоциацията. Както „Телеграф" писа, концепцията предвижда, ако в рамките на едногодишен период собствениците на акции от масовата приватизация не си ги потърсят, те да се прехвърлят към нов инвестиционен фонд, управляван от Сребърния фонд. Така собствениците ще получат дялове в този фонд. Ако в рамките на още 5 г. те не се свържат с фонда, ще загубят дяловете си, които ще се национализират от Сребърния фонд.


  Линк

 • Capital.bg: Бизнесът е против концепцията за спящите акции и иска тя да бъде изтеглена


  Според Асоциацията на организациите на българските работодатели идеята е противоконституционна и нарушава правото на собственост

   
   
  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обяви против Концепцията за справяне на проблема с т.нар. спящи акции от масовата приватизация и настоява тя да бъде оттеглена. В АОБР членуват четирите най-големи бизнес организации – КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП.

  Според документа, който е предложен от Министерството на финансите и Централния депозитар, трябва да се създаде фонд, който да поеме тези книжа, а в замяна техните собственици да придобият дялове във фонда. Тези, които в период от пет години продължат да не се интересуват от собствеността си, се предвижда да я загубят - тя да се продаде, а постъпленията да отидат в Сребърния фонд. Идеята ще засегне около 3 млн. българи, а номиналът на акциите се изчислява на 2-3 млрд. лв.
  Създаване на по-голям проблем


  Представителите на бизнеса смятат, че предложението "не само, че ще задълбочи проблема за акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително малките инвеститори от участие на българския капиталов пазар". Те сравняват и идеята за последващо прехвърляне в Сребърния фонд с конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва. Освен това припомнят, че по отношение на Сребърния фонд държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата.

  "Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на България, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава", пише в позицията.

  От асоциацията посочват, че има места в страната без нито един посредник, което би създало още по-голям проблем за собствениците. Казват също така, че предходна такава идея вече е била отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерството на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

  Препоръките

  Работодателите препоръчват по-скоро да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  Преди дни срещу концепцията се обяви и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България с мотиви, че противоречи на конституцията и правата на собственост, както и че ще се създаде необосновано плащане на такси към инвестиционните посредници.

  Концепцията е публикувана за обществено обсъждане до 15 февруари и към момента по нея не са взели позиция представителите на капиталовия пазар като асоциацията на инвестиционните посредници и управляващите дружества.

  Зад позицията на част от бизнеса може да прозират и притеснения на мениджърите и по-големи собственици на някои бивши приватизационни фондове, сега големи холдинги, да не загубят контрола на управление. В момента някои от тях се управляват еднолично от акционери, които нямат мажоритарен контрол, но незаинтересоваността на най-малките собственици им осигурява комфортно мнозинство на общите събрания и реално липса на контрол. Това е проблем, който се посочва и в концепцията. Така, ако тя бъде приета, реално в някои дружества новият фонд може да се окаже най-голям или дори мажоритарен акционер и да измести дългогодишните мениджъри.

   

   


  Линк

 • Economy.bg: Работодателите се обявиха срещу национализацията на „спящи“ акции от приватизацията


  Концепцията е разработена от Министерството на финансите и е обявена за обществено обсъждане

  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), настоява за оттегляне на Концепцията на Министерството на финансите за национализация на „спящи“ акции от масовата приватизация. Според АОБР прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 млн. Българи. 

   
  „В изготвената концепция е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси. Подобно предложение не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар”, пишат в съобщение за медиите от Асоциацията.
   
  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва. Асоциацията настоява за оттеглянето на Концепцията. 
   
  "Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната демократична държава!", се казва още в позицията на АОБР.
   
  АОБР припомня, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече беше отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работната група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след категоричните възражения от страна на заинтересованите страни.

   


  Линк

 • Frognews.bg: Предлагат алтернатива на изземането на ”спящи” акции


  Работодателите искат отмяна на становището, което предвижда да ”приватизира” непотърсените акции от масовата приватизация. Представителите на бизнеса предлагат алтернатива на проекта.
  Предложението е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.
   
  От Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД.
   
  Към момента тази Концепция е на ниво обсъждане.
   
  Ако този теоретически замисъл бъде приет, почти 3 милиона души ще загубят собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация.
   
  Непотърсените акции от масовата приватизация отиват за пенсии
   
  Мотивът на работодателите да искат отмяна на този проект, е че в него има определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси.
   
  Представителите на бизнеса смятат, че така ще се задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.
   
  "Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат "национализирани" (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата", пишат работодателите.
   
  Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си... все едно ако не използваш имота си или не караш колата си, да ти ги вземат, възмутен е Теодор Дечев
   
  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на "спящи" акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.
   
  От бизнеса изтъкват, че подобен аналог няма нито в нормативните актове на европейското или на българското право, нито подобна практика.
   
  Концепцията противоречи на Конституцията, на правото на ЕС, на международните договори и стандарти, по които България е страна. Подобни идеи противоречат и на основополагащите принципи на съвременната демократична държава, заявяват от бизнеса.
   
  Работодателите са наясно, че има проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Според тях национализацията на акциите само би увеличила проблемите.
   
  Това ще рефлектира и при акционерите, и при стотици предприятия. Ще се отрази негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.
   
  От АОБР припомнят, че тази концепция не се разглежда за пръв път. Предходната е отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари.
   
  Становището на работодателите е подкрепено от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
   
  Близо 3 млн. души могат да загубят акциите си от масовата приватизация

  Линк

 • News.bg: Работодателите предлагат алтернатива на изземането на "спящи" акции


  Работодателите искат отмяна на становището, което предвижда да "приватизира" непотърсените акции от масовата приватизация.

  Представителите на бизнеса предлагат алтернатива на проекта. Предложението е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

  От Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД
  Към момента тази Концепция (Теоретически замисъл, представа за произведение на науката или изкуството, според Тълковния речник - б.р.), е на ниво обсъждане.

  Ако този теоретически замисъл бъде приет, почти 3 милиона души ще загубят собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация.

  Мотивът на работодателите да искат отмяна на този проект, е че в него има определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси.

  Представителите на бизнеса смятат, че така ще се задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

  "Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласиевнесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат "национализирани" (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата", пишат работодателите.

  Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на "спящи" акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

  От бизнеса изтъкват, че подобен аналог няма нито в нормативните актове на европейското или на българското право, нито подобна практика.

  Концепцията противоречи на Конституцията, на правото на ЕС, на международните договори и стандарти, по които България е страна. Подобни идеи противоречат и на основополагащите принципи на съвременната демократична държава, заявяват от бизнеса.

  Работодателите са наясно, че има проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Според тях национализацията на акциите само би увеличила проблемите.

  Това ще рефлектира и при акционерите, и при стотици предприятия. Ще се отрази негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

  От АОБР припомнят, че тази концепция не се разглежда за пръв пътПредходната е отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари.

  От АОБР категорично настояват и тази Концепция да бъде оттеглена от вносителите.

  Становището на работодателите е подкрепено от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Документът е подписан от Цветан Симеонов в ролята му на ротационен председател на АОБР за 2019 г.


  Линк

 • Монитор, 28.01.2019, стр. 12, 13: 2 мил. Души държат „спящи“ акции за 2 млрд. лева


  От акционерен сън се събудиха стотици, ако не и хиляди българи през последната седмица. Добре забравените по папки с документи зелени книжки с надпис „Бонова книжка" отново възбудиха интерес към масовата приватизация. В нея участваха милиони българи, но през годините повечето напълно са изгубили интерес. Идеята на Министерството на финансите за "съживяване" на акциите чрез концепцията за личните сметки на физически и юридически лица" разбуди духовете. По данни на Централния депозитар такива активи притежават близо 2 милиона души, като ценните им книжа са на стойност около 2 млрд. лева по номинал.
  „Спящи" ценни книжа са тези, при които не е имало никакво движение през повече от 15 години.
  Целта е активизиране на акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник. След изтичане на този срок акциите, дефинирани като "спящи", ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции. Предвижда се след изтичане на 5-годишен нормативно установен срок, в случай че лицата продължат да проявяват незаинтересованост, паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, да бъдат внесени в полза на обществения интерес.
  От вложените тогава бонове в някогашните приватизационни фондове сега има такива, където сумата е стотици и дори хиляди левове. „Монитор" разговаря с представители на инвестиционните посредници у нас. Според тях е малко вероятно така предложената концепция да бъде одобрена, но е добро начало всички ангажирани по темата да обсъдят бъдещето на т.нар. спящи акции.
  Идеята за раздвижване трябваше да се случи още през миналата година с широка информационна кампания от Централния депозитар заедно с намаляване на тарифите и облекчаване на процедурите. Така хората може да проучат възможността за търговия с притежаваните от тях акции. „В течение на годините след масовата приватизация цените на ценните книжа претърпяха много промени. Имало е моменти, когато стойността на тези книжа е била доста висока и при продажба се реализираше доста добра доходност", коментира пред „Монитор" Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. От институцията се надяват да предизвикат интерес, който да доведе и до по-активно участие в дейността на самите дружества, което би повишило качеството на управление на самото дружество и би довело до по-ефективни резултати в развитието му.
  Срещу проекта, който предвижда боновете, с които собствениците не са се разпоредили, да се пренасочват в специален държавен фонд, се изказаха четирите работодателски организации БТПП, БСК, АИКБ и КРИБ, както и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).
  Според сметката на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) потърпевши от концепцията ще са близо 3 млн. души.
  Те щ трябва да плащат такси на инвестиционните посредници което в дългосрочен план ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от българския капиталов пазар.
  Ако се чудите колко ли струват боновите ви книжки: в момента за повечето от тези партиди пазарната им стойност е съизмерима с таксите и комисионите по прехвърляне или наследство и собствениците нямат икономически интерес да правят каквото и да е с тях, което ги прави на практика неизползваеми, твърдят от Централен депозитар. Според работодателите и директорите за връзки с инвеститорите концепцията не само не защитава правата на акционерите в публичните дружества, но и накърнява техните законни интереси, нарушава национални и международни актове във връзка с неприкосновеността на частната собственост, свободното движение на капитали и свободното право на установяване. „Прехвърлянето на акции без изрично волеизявление в специално създаден инвестиционен фонд представлява нарушение на правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия право на владение, право на ползване и право на разпореждане", се казва в становищата на организациите.
  Според Големански с прехвърлянето на акциите в инвестиционен фонд се цели да се осигури възможност на притежателите им значително по-лесно да се разпореждат, да управляват и да осребряват тези активи, тъй като дяловете от инвестиционен фонд могат да се изкупуват от фонда при желание на притежателя им и много лесно могат да се унаследяват.
  Другата цел на прехвърлянето в инвестиционен фонд е консолидирането на тези активи и с това осигуряване на достатъчно добро представителство в друже ствата. Така ще се гарантира и максимална защита на интересите на тези акционери. При обсъждане на важни решения в общото събрание е едно акционер с 25 броя акции да гласува, съвсем друго е много консолидирани акционери във фонд да гласуват например с 10%, 15%, 25% от всички акции в дружеството. Гласът в този случай се чува, а и по законодателство представителство на акционери с над 5% от капитала на дружеството има доста повече права. Това е начинът според Големански интересите на тези акционери да бъдат максимално добре защитени и управляващите дружествата да работят изцяло в полза на подобряване на икономическото състояние на тези компании. За тази цел в концепцията е предвидено инвестиционният фонд да се управлява от голям, известен и с добро име фонд-мениджър с богат международен опит.
  Все пак това вдигане на шум по темата може да доведе и до добър резултат за позабравилите приватизацията. Според финансовите експерти е добре поне да проверите дали дружеството, в което сте акционер, е разпределяло дивидент
  Това може да направите при инвестиционен посредник. Списък на всички лицензирани посредници има на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Дружествата обявяват публично, чрез публикации в медиите, решението си за разпределяне на средства за инвеститорите, като за изплащането им обичайно се ползват членки на ЕС, които обаче са извън еврозоната (или 2,2%) и в други части на света (или 1,1%). банки с широка клонова мрежа. Трябва да знаете, че имате право да получите своя дивидент в рамките на 5 години от решението за разпределянето му, преди тази дата вече сте загубили средствата.

   

  Линк

  Линк


Назад