Назад

ТПП – Стара Загора се ангажира с намиране на справедливо и устойчиво решаване на проблема с цените на ВиК услугите


 • ТПП – Стара Загора се ангажира с намиране на справедливо и устойчиво решаване на проблема с цените на ВиК услугите


   
  В Търговско-промишлена палата - Стара Загора постъпиха много сигнали от фирми и организации за драстично увеличение на размера на заплащаните от тях суми за водоснабдяване заради сумите, фактурирани за отвеждане на отпадъчните води и най - вече заради сумите, фактурирани за пречистване на същите тези води.
  След влизане в сила на новите цени за ВиК услуги, определени от ДКЕВР с решение № Ц–011 от 31.03.2011 г. и пуска на пречиствателната станция в Стара Загора, много (основно малки и средни) фирми, хотели, ресторанти и неправителствени организации получиха от Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора сметки за услугата пречистване на промишлени отпадъчни води, без да генерират такива.
  Те би следвало да получат значително по-ниска сметка за Пречистване на отпадъчни води на битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители, както е записано в решението на ДКЕВР. От друга страна - на фирми, които ползват собствени водоизточници, се начисляват такси за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, без да е определена степента на замърсяване и без да се измерват реалните количества на отпадъчните им води.
  Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към ръководителите на фирмите и организациите с молба за предоставяне на информация за ползваните от тях обеми на питейна и промишлена вода и фактурираното им количество отпадъчна битова или промишлена вода. Предоставената информация ще се използва само за обобщен анализ и подготовка на аргументирани предложения към отговорните институции и контролните органи. Целта е да се постигне справедливо и устойчиво решаване на проблема с определяне на цените на тези услуги, особено при отвеждането и пречистването на битови и промишлени води. Ние искаме те да съответстват на реалните количества на генерираните отпадъчни води, на тяхната действителна степен на замърсяване, като се отчитат също така реалните разходи за пречистване на водите.
  Палатата ще си сътрудничи в този процес с БТПП и с регионалните палати, както и с други партниращи национални и международни организации.
  Желаещите да съдействат за решаване на проблема чрез предоставяне на информация могат да попълнят и  изпратят приложената информационна карта в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, уточнява председателят на Палатата Олег Стоилов.

  Линк

Назад