Назад

Продължава партньорството БТПП - Норвегия


 • Economynews.bg: Продължава партньорството БТПП - Норвегия


  Почетна диплома за активно сътрудничество и принос към укрепване на социалния диалог и тристранното сътрудничество и юбилеен медал „120 години търговски палати в България“ връчи председателят на БТПП Цветан Симеонов на Хенрик Мюнте, главен съветник на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO).

  Г-н Мюнте е на работно посещение у нас с цел обсъждане на проектно предложение, което ще бъде подадено за финансиране през новия програмен период към Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог, в рамките на Норвежкия финансов механизъм. По линия на Фонда БТПП, в партньорство с NHO, има вече успешно реализиран проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика. От българска страна като партньор по новия проект ще бъде включена и Норвежко-българската бизнес група.

  Основна цел на новия проект ще бъде подобряване на сътрудничеството между страните, ангажирани в социалния диалог, усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в него и увеличаване на прозрачността при вземане на решения.

  Проектното предложение предвижда споделяне на опит, идентифициране на добри практики от Норвегия в областта на социалния диалог, провеждане на работни срещи, организиране на информационни дни и кръгли маси. Целевите групи на проекта включват фирми, работодателски организации, синдикати и държавни институции.

  БТПП, която през тази година е ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), предвижда дейности за обмяна на добър опит между представители на български работодателски организации със сродни такива в Норвегия. При одобрение на проекта дейностите се очаква да стартират в края на тази година.


  Линк

Назад