Назад

Иновации за здравеопазването GS1


 • Иновативни решения в здравеопазването по стандартите GS1 на конференция в Амстердам

   
  Двадесетата конференция под егидата на Международната асоциация GS1 Global GS1 Healthcare Conference се проведе в Амстердам. Конференцията предоставя уникална възможност за среща на експерти и основни участници от веригата за снабдяване в здравеопазването и обмяна на опит при внедряването на глобални стандарти.
  Целта е да се увеличи прозрачността и да се намали сложността на веригата за снабдяване, което от своя страна да повиши безопасността на пациентите.
  Ако в началото са се провеждали отделни работни сесии с цел разработване на стандарти, днес конференцията се е превърнала в събитие, което стимулира създаването на иновативни решения и внедряването на стандартите GS1. Това, което не се е променило и придава уникалност на събитието са неутралните правила. Те нямат за цел да наложат специфични решения или гледни точки на доставчиците, а да предоставят възможност за споделяне на добри практики и идеи, както и на открита дискусия между всички участници.
  Експерти от различни страни и различни подсектори на здравеопазването дискутираха потребностите и възможностите на веригата на снабдяване в здравеопазването по отношение на сигурност на лекарствата, проследимост и сериализация и уникална идентификация на медицинските изделия (UDI), съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.
  В една от първите сесии за откриване на конференцията д-р А. Шети, вицепрезидент на Джонсън & Джонсън, сподели, че фирмата изцяло подкрепя използването на Глобалните стандарти GS1 и преминава към цялостно прилагане на системата за автоматична идентификация GS1 за всички свои продукти, фармацевтични и медицински изделия. Сред основните предимства от сканирането на баркода върху продуктите той отчете подобряването на бързината на обслужване на клиентите и по-добрия контрол и управление на наличностите.
  Бяха представени резултатите от вече внедрени решения както и такива, които все още са в пилотна фаза в страната домакин Холандия. В Холандия има 100 болници, от които 8 са университетски. През 2011 година усилията на здравния сектор се фокусират върху внедряването на системи за управление на сигурността (safety management system), електронните досиета, електронните рецепти и системите за бързо изтегляне на вредни лекарства. Използването на маркировката с баркод в холандската болница ZGT е довело да намаляване на грешките с 38% и 7% съкращаване на разходите. Използването на стандартите GS1 и маркировката с баркод е допринесло за по-добрата идентификация на медицинските продукти, пациентите и локациите, позволило е регистрация на всяка стъпка, осъществяване на проследимост и по-добър контрол на наличностите.
  На демонстрация за идентификация на пациенти бяха представени хардуерни и софтуерни продукти на различни фирми, включващи генерирането на етикети (гривни), отпечатването на етикети за маркиране на отделни дози, предназначени за лечението на даден пациент в болничното заведение с възможност за проверка дали точната доза е дадена на правилния пациент, генериране на етикети с баркод за идентифициране на кръвна проба, предназначена за изследване и др.
  Тенденцията към автоматизация и роботизация създава необходимост от хармонизация и стандартизиране.
  За първи път на конференцията присъстваха и представители от България. Делегацията включваше трима експерти - двама от Министерство на здравеопазването и един от Националната организация GS1 България.
  Основен акцент при лекарствените продукти е проследимостта, а при медицинските изделия уникалната идентификация UDI и изграждането на бази данни. В конференцията участват представители на Европейския съвет, Американската асоциация на производителите на храни и лекарства (FDA), Eвропейската федерация на производителите на лекарства (EFPIA), Европейския директорат (EDQM), GHTF, производители на лекарства и медицински изделия, представители на болници от САЩ и Европа, лаборатории и др.
  Представена беше системата eTAKT на междуправителствената организация EDQM, разработена с цел осигуряване на проследимост на лекарствени продукти и борба с фалшификатите. Системата все още е в процес на разработване и тестване. През октомври 2012 година се планира провеждането на workshop, по време на който ще се тества демо версия и ще се симулира проследяване на жизнения цикъл на един лекарствен продукт. Основен елемент от системата е уникалният идентификатор UMI (Unique Medicine Identifier), който се състои от идентификационен номер GS1 GTIN, допълнен с информация за сериен номер, срок на годност, партиден номер и идентификационен номер на лекарството според съответната национална система (ако има такава). Данните са структурирани по логиката на системата GS1 и използване на съответните приложни идентификатори. UMI се генерира от производителя на лекарствения продукт и се въвежда като информация в системата eTAKT. При необходимост от проследяване на определено лекарство компетентният орган или участник във веригата прави запитване към системата, за да определи местонахождението на продукта и да направи справка за неговото движение. Системата осигурява достъп до информация за продукта и на пациента, като в предвидения за целта интерфейс търсенето може да се извърши по UMI.
  През януари 2011 година е финализиран портала към системата за проследимост на лекарствени продукти в Турция "ITS" с и без рецепта. Проектът стартира през октомври 2007 година с подкрепата на Турското министерство на здравеопазването. През първия етап от реализиране на системата проследимостта се извършва на ниво потребителска опаковка, като всяка потребителска опаковка се маркира с двумерния баркод символ DataMatrix, съдържащ идентификационен номер GTIN и сериен номер (SN).
  Идентификацията се генерира от производителя и се записва в така наречения ITS център. Всички участници по веригата: търговци, болници, аптеки и асоциации за реимбурсирани лекарства изпращат съобщение (Notification) към ITS центъра, когато лекарственият продукт бъде приет в тяхната структура. През следващата година, когато е предвидено стартирането на втория етап на проекта, се планира проследимост на ниво опакован продукт /кашон, палет/. Идеята и решението за внедряване на системата за проследимост в Турция е породена от необходимостта да се намери решение за проследимост на реимбурсирани лекарства. Времето за осъществяване на справка за движението на продукта по веригата е около 0,2 до 0,3 секунди.

  Линк

 • Иновации за здравеопазването GS1
  От 4 до 6 октомври 2011 г. в Амстердам се провежда 20-тата  конференция под егидата на Международната асоциация GS1 “Global GS1 Healthcare Conference”.  Тя  предоставя уникална възможност  за среща на експерти и основни участници от веригата за снабдяване в здравеопазването и обмяна на опит при внедряването на глобални стандарти, за  да се увеличи  прозрачността и да се намали сложността на веригата за снабдяване, което от своя страна  да повиши безопасността на пациентите.
  Във фокуса на форума са потребностите и възможностите на веригите на снабдяване в здравеопазването, още сигурността на лекарствата, проследимостта и сериализацията и уникална идентификация на медицинските изделия (UDI).
  Вицепрезидентът на  Джонсън&Джонсън  - А . Шети  обяви, че използването на  глобалните стандарти GS1 и преминава към цялостно прилагане на системата за автоматична идентификация GS1 вече е факт за всички офиси на ръководената от него компания. Сред основните предимства от сканирането на баркода върху продуктите той отчете и подобряването на бързината на  обслужване на клиентите и по-добрия контрол и управление на наличностите.
  Сред иновативните решения за здравеопазването бяха представени и такива, които все още са в пилотна фаза в Холандия – внедряването на системи за управление на сигурността (safety management system), електронните досиета, електронните рецепти и системите за бързо изтегляне на вредни лекарства.
  Любопитно е и това, че използването на маркировката с баркод в холандската болница ZGT е довело да намаляване на грешките с 38% и 7% съкращаване на разходите.  Маркетинговото решение е допринесла и за по-добрата идентификация на медицинските продукти, пациентите и локациите, позволило е регистрация на всяка стъпка, както и осъществяване на проследимост и по-добър контрол на наличностите.
  За първи път на конференцията присъстват и представители от България. Делегацията се състои от трима експерти - двама от Министерство на здравеопазването и един от Националната организация GS1 България.

  Линк

Назад