Назад

Обучават близо 7800 безработни


 • Добруджанска трибуна, 08.03.2018, стр. 3: Обучават близо 7800 безработни

  Агенцията по заетостта и социалните партньори подписаха договори за реализация на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Проектите ще осигурят възможност на 7 787 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % или 3 067 от тях ще бъдат включени в заетост след това.
  1577 безработни ще бъдат обучени по проект "Рестарт" на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Безработните ще придобият ключови компетентности и професионални умения, работни места ще бъдат осигурени за 631 души. Основната цел на проекта е създаване на устойчива заетост на най-уязвимите групи на пазара на труда и удовлетворяване по този начин на нарастващите потребности на бизнеса от квалифицирана работна ръка.
  Проектът "Обучение за заетост" на Българската стопанска камара има за цел повишаване на квалификацията и уменията на продължително безработните, за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда. Ще се проведат обучения на тема „Планиране и управление на времето", „Умения за работа в екип" и професионални обучения по 22 специалности за 1 038 безработни. Проектът ще осигури заетост на над 360 души по придобитата от обученията професия.
  Българската търговско промишлена палата е разработила проект "Крос Би", който ще насърчи интеграцията на пазара на труда за безработни от уязвими групи чрез мерки за активиране, квалификация и повишаване на компетентностите е оглед постигане на съответствие между уменията на работната сила и нуждите на работодателите. В дейностите по изпълнение на проекта е предвидено включване на 1 292 безработни от целевите групи в обучение по различни професии в областта на търговията, услугите и производството като „оператор на компютър", „шивач", „камериер" и т.н. На близо 520 от включените в проекта ще бъде осигурена минимум 3 месечна заетост по придобитата от обученията професия.
  Проект "Ние също можем на КНСБ" цели да подобри достъпа до пазара на труда на рискови групи безработни чрез предоставяне на пакет от услуги за повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията с оглед подобряване пригодността и адаптивността им за последваща заетост. Общо 1 325 безработни ще се включат в професионални обучения и ще повишат своите компетентности. Обученията са заявени от работодатели - общински администрации, държавни и бюджетни предприятия, които ще осигурят 3 месечен стаж или работа по придобитата професия на 517 от успешно завършилите.
  Проект "Хоризонти 3" на Конфедерацията на труда "Подкрепа" предвижда да повиши конкурентоспособността и да подобри достъпа до пазара на труда на неравнопоставените групи чрез инвестиране в знания и умения в съответствие с потребностите на бизнеса. По проекта ще се проведат обучения по професии, заявени от работодатели в туристическия бранш, публичния сектор, обувната промишленост и др. Общо 1 305 безработни ще придобият професионална квалификация, подходяща за работа в тези отрасли, като 1 120 от тях ще се включат и в обучение по ключови компетентности. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена заетост или стажуване на близо 525 души.
  Проект "Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост" на Съюза за стопанска инициатива ще повиши конкурентоспособността на пазара на труда на безработни от неравнопоставените групи чрез обучения по търсени на пазара на труда професии и ключови компетентности и последващо осигуряване на заетост. Предвидено е включване на 1 250 безработни в обучения за „Обществени и граждански компетентности", „Умение за учене" и „Инициативност и предприемачество". На безработните ще бъде предоставена възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 12 професии. Това ще даде шанс на минимум 500 от тях да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели - партньори.
  При реализацията на проектите на социалните партньори Агенцията по заетостта ще прилага комплексен подход, включващ предоставяне на специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните за активно включване в предвидените обучения. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.


  Линк

Назад