Назад

Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ представиха Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата


 • Работодателите пак натискат за отпадането на добавката ”прослужено време”.

  Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели-АОБР, представиха пред социалния министър Бисер Петков и финансовия - Владислав Горанов, Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата-МРЗ. По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и балансирано споразумение.

  Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ.

  Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1, т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г" да се заличи.

  Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на откриване на преговорите".

  "В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза следва да посочва очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се определя МРЗ, като - компенсацията на един нает; наетите и заетите лица", обясняват АОБР.

  По отношение на предложението им за заличаване на буква "г" в чл. 1, т. 3 считат, че целеви стойности на МРЗ не са сред предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне.

  Изразяват настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок - края на март на текущата година.

  По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяват следното становище: "Горната граница на предложения интервал от 40 - 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 - 43 %. Предложената горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %, съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат".

  Настояват за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно - линията на бедност и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ.

  "Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във формулата", допълват АОБР.

  Работодателите обясняват още, че "следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво. Основен параметър при определяне на МРЗ в предложената формула е "прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална средносрочна бюджетна прогноза на правителството".

  "Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики за прогнозиране на този ключов индикатор, следва от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за прогнозирането", обясняват АОБР.

  Във връзка с Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура по ратификация считат, че "предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква "а" ("обезщетенията за социално осигуряване")".


  Линк

Назад