Назад

КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с официална позиция за промените в Закона за енергетиката


 • Работодателите покрепят браншовиците против двойното субсидиране на малките ВЕИ  КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса: ДО: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ С Т А Н О В И Щ Е НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес ОТНОСНО: отворено писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.) Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС.

  Изразеното в отвореното писмо мнение на четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща стратегическо значение за развитието на процесите в сектор „Енергетика“, а оттам – и за цялото общество. Изразената позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. /подписи/: за АИКБ за БСК за БТПП за КРИБ Ето и отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП: ДО: Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНИ И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП ОТНОСНО ИСКАНЕ НА ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА §18 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. ДВ, БР. 56 ОТ 24.07.2015 Г.) През 2015 г. с поправка в Закона за енергетика бе преустановена прекомерна държавна помощ за т.н. малки ВЕИ. В рамките на енергийната комисия в парламента се проведе задълбочен дебат и бизнес организациите в България категорично подкрепиха това решение. Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите аргументираха и подкрепиха необходимостта от промените. Мотивите бяха изнесени публично от вицепремиера Томислав Дончев през 2015 г. и бе предприета поправка в ЗЕ и намаляване на преференциалните цени. И мотивите са ясни – проектите са финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. от фонд Земеделие. Получили са и преференциални цени заедно с гарантирано изкупуване на електроенергията. Преференциалните цени са изчислени, така че да покрият напълно инвестицията без да се смята полученото финансиране от фонд Земеделие. С други думи тези ВЕИ производители са получили двойно субсидиране и прекомерна държавна помощ. И след корекцията в преференциалните цени за тези ВЕИ-та България ще заплати санкция от 5 млн. евро. Въпреки санкцията последваха протести и атаки от страна на малките ВЕИ централи – опити за отмяна на текстовете в ЗЕ преди пармаментарната ваканция. В становище на министерството на земеделието до енергийната комисия на парламента при опит за отмяна се казва „Мотивите на ЕК за предложеното изключване на европейското финансиране са, че бенефициентите са се ползвали с икономическо предимство, което се счита за втори източник на финансиране с обществени средства.... ...Следва да се има предвид, че при 216 проекта от общо 327 е заложена норма за откупуване на инвестицията между 1 година и 7 години, което прави 66% от всички проекти. Максималният заложен срок за откупуване е бил 10 години, като едва около 8% от бенефициентите са заложили такъв срок.“ През 2016г. логично последва провал в парламента на поправките за възстановяване на двойното субсидиране. И започна следващия епизод от сериала малки ВЕИ-та – искане за образуване на дело в конституционния съд на РБългария. Предстои произнасяне на конституционния съд за допустимост на иска. Странно защо искането е подкрепено от 49 народни представители?! Категорично сме против такова искане. Въпреки намалението тези ВЕИ производители продължават да получават преференциална цена – около 120 лв/Мвтч. Получават и гарантирано изкупуване на произведеното количество. Въпреки намалението България е санкционирана с 5 млн евро. В становището на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК пише, че е възможно санкцията от 5 млн евро да бъде завишена, ако се увеличат отново преференциалните цени на малките ВЕИ производители. Преди намалението повечето инсталации вече са изплатили инвестицията. Преди седмица България приключи успешно нотификацията на преференциалните цени на ВЕИ производителите – и на малките и на големите. При изменение в цената започва нова нотификационна процедура. При възстановяване на по-високите преференциални цени ще се увеличи цената на добавката „Задължения към обществото“ и крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители. Всички потребители заплащат преференциалните цени в сектор Електроенергетика, както бизнес така и битовите потребители. Този вид „данък“ следва да е предмет на строг контрол от страна на всички институции – парламент, правитество, КЕВР, съдебна система. Енергоемките индустрии настояват да няма прекомерни субсидии и злоупотреби при субсидиране чрез цена „задължения към обществото“, която е отговорна за милиарди левове непазарни разходи за потребителите в България. С уважение, Управителен съвет на БФИЕК Управителен съвет на БАМИ Управителен съвет на БМГК Управителен съвет на БКХП Гр. София, 26.08.2016г.

   


  Линк

 • КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с официална позиция за промените в Закона за енергетиката

  КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:

  ДО: 
  Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

  Г-Н ИВАН ИВАНОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

  Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
  МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

  Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

  КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ

              
  С Т А  Н О  В И Щ Е
  НА
  АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
  БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА 
  БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
  КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес

  ОТНОСНО:  отворено писмо на БФИЕК, БАМИ,     БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)

  Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ – Гласът на българския бизнес подкрепят позицията на  Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост    във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС.  Изразеното в отвореното писмо мнение на четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща стратегическо значение за развитието на процесите в сектор „Енергетика“, а оттам – и за цялото общество. Изразената позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

  /подписи/:

  за АИКБ
  за БСК
  за БТПП
  за КРИБ


  Линк

 • КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с официална позиция за промените в Закона за енергетиката

  КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП изпратиха общо становище относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).Публикуваме цялото писмо без редакторска намеса:

  ДО: 
  Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

  Г-Н ИВАН ИВАНОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

  Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
  МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

  Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
  МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

  ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА В ПАРЛАМЕНТА

  КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ


              
  С Т А  Н О  В И Щ Е
  НА
  АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ,
  БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА 
  БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и
  КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес

  ОТНОСНО:  отворено писмо на БФИЕК, БАМИ,     БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.)


  Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/КРИБ/ - Гласът на българския бизнес подкрепят позицията на  Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост    във връзка с направеното искане на група народни представители пред КС.  Изразеното в отвореното писмо мнение на четирите браншови организации е изключително професионално, издава дълбоко познаване на проблематиката, имаща стратегическо значение за развитието на процесите в сектор „Енергетика“, а оттам – и за цялото общество. Изразената позиция е и високо националноотговорна и в съотвествие с разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, гарантираща на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява със закон злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.  /подписи/:

  за АИКБ
  за БСК
  за БТПП
  за КРИБ


  Линк

Назад