Назад

Безработицата ще се задържи трайно на високи нива


 • Безработицата ще се задържи трайно на високи нива

  <

  Безработицата ще се задържи трайно на високи нива 
  Работодателите не очакват раздвижване на пазара на труда 
  до края на годината. Основният проблем според тях е 
  квалификацията на останалите без работа 

  "Има напрежение в много от фирмите заради повишаването на
  минималната заплата и се очакват съкращения "- Цветан Симеонов Председател на БТПП


  Само преди месец министърът на труда и социалната
  политика Тотю Младенов бодро рапортува в сутреш-
  ния блок на bTV, че безра-ботицата продължава да
  спада и вече е на нива от 8.7% към юни. Ако се съди
  по медийните изяви на министър Младенов, за него
  проблем на пазара на труда няма от месеци. Причината
  е, че той цитира данни само от Агенцията по заетостта, 
  която взема предвиде единствено регистрираните
  безработни в бюрата по труда.

  Истината обаче е по-различна и доста тревожна.
  Безработицата се задържа на двуцифрени нива през
  първата половина на 2011 г. - над 11% по данни на НСИ.
  Броят на заетите лица на възраст 15-64 години продължа-
  ва да спада и през второто тримесечие на тази година,
  като достига 58.2%. Дали министър Младенов предпочита 
  да борави с данните на Агенцията по заетостта поради 
  неразбиране, или воден от евтин популизъм, не е от
  значение. Числата показват, че все повече хора в активна
  възраст изпадат от пазара на труда и остават трайно без
  работа, което заплашва да се превърне в структурен про-
  блем за икономиката. Оказва се, че работодателите нямат
  планове да откриват нови работни места в рамките на
  тази година.

  Жонглиране с числа

  Безработни към средата на годината са 330 хил.души, или 9.9%, според
  Агенцията по заетостта и е нормално управляващите
  да предпочитат да боравят с тези данни като обществено
  по-приемливи. По данни на националната статистика
  обаче без работа са близо 370 хил. души, или 11.2%.
  Разликата идва от начина, по който НСИ събира
  данните си. Те се базират на анкети сред населението 
  на страната и включват хора, останали без работа,
  които вече нямат право на помощ срещу безработица
  или не са се регистрирали в бюрата по труда. Дори
  тези данни обаче не дават достатъчно ясна картина
  за положението на пазара на труда, защото изключ-
  ват т.нар. “обезкуражени” лица - такива, които вече са
  спрели да си търсят работа, защото не вярват, че могат
  да си намерят. Тъй като в предварителните данни на
  НСИ, публикувани вчера, липсва броят на тези лица,
  може да се фокусираме върху броя на заетите.
  Проблемът се задълбочава

  Статистиката сочи, че броят на заетите лица в трудоспо-
  собна възраст (между 15 и 64 години, виж графиката) про-
  дължава да спада и в момента е по-нисък от кризисните
  2009 и 2010 г. За 2010 г. той е бил 59.7%, докато средният
  за ЕС-27 е бил 64.2%. Към средата на 2011 г. той вече е
  58.2% за България.
  Министър Младенов може и да не обръща внимание
  на тези данни, но правителството много скоро трябва
  да го направи, защото това рефлектира пряко върху
  приходите в бюджета. Ръстът/спадът в приходите от
  здравни и социалноосигурителни вноски е огледален на
  ръста/спада в заетостта. Така например в периода 2006-
  2008 г., когато заетостта е нараснала с 9.2%, приходите
  от осигуровки са нараснали с 28%. През 2008-2010 г.
  обаче, когато заетостта спада с 6.7%, приходите съответно
  спадат с 20.4%. Подобрение не се задава
  “Притеснително е, че сезонните фактори не успяват
  да понижат безработицата”, коментира Камен Колев,
  зам.-председател на БСК. “По наши оценки реалната
  безработица е около 20% и тя ще се запази на това
  ниво до края на годината. Дори да има лек ръст на
  икономиката, работодателите видяха, че една и съща
  работа може да се постигне с по-малко работна ръка,
  и няма да бързат с нови назначения.” Според него
  част от проблема се крие в това, че няма съответствие
  между квалификацията на работниците и търсенето
  от страна на компаниите. 

  “Търсят се квалифицирани, а не образовани хора.”

  “Икономиката се съживява, но същевременно разходите 
  на фирмите растат заради цената на електро-
  енергията и на горивата”, коментираха от БТПП за в.
  “Пари”. “Съществува вече и напрежение сред около
  80.5% от фирмите, в които се очаква пропорционално
  увеличение на заплатите при влизане в сила на ръста
  на минималната работна заплата, и особено при тези
  от тях, в които няма ръст на производителността на
  труда - съответно там се очакват съкращения.” От
  проведена анкета сред членовете на БТПП за бизнес
  климата, съответно откриването на нови работни мес-
  та, проведена в началото на юли т.г., оптимизъм са
  демонстрирали едва 16.7% от фирмите. Очакванията
  на 61.9% от анкетираните фирми са за запазване на
  неблагоприятното състояние през следващите шест
  месеца, а 21.4% очакват влошаване.

  “Данните не са добри. По-скоро съм песимист и
  за развитието на пазара на труда до края на годината”,
  казва икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch.
  Според него е лош знак, че през второто тримесечие на
  2010 г. спрямо първото са открити 61 хил. нови работ-
  ни места, а за същия период на тази година те са едва 43
  хил. Статистиката навежда на извода, че или много
  хора са емигрирали, или се занимават с домакинството
  си, или гледат крави примерно, казва той.
  “Причината за високата безработица се крие в моде-
  ла на възстановяване”, смята Богданов. “То е водено
  от малко на брой експортно ориентирани сектори, кои-
  то явно запълват свободен производствен капацитет, и
  затова ръстът не се отразява и в ръст на заетостта.” Ус-
  поредно с това според него ще продължи натискът за
  съкращения в публичния сектор. Частният сектор ще
  трябва да компенсира този процес, но не е ясно дали
  ще може, защото за това са необходими инвестиции.

  Николай Вълканов

Назад