Назад

Животът ДНЕС - Цветан Симеонов : Политиците често неглижират предложенията на бизнеса


 • Цветан Симеонов : Политиците често неглижират предложенията на бизнеса


  В една нормална демократична държава съгласуваните предложения на социалните партньори директно са прилагани за изпълнение в сферата на икономиката, а българските политици в много случаи неглижират предложенията на бизнеса.
   
  Продължават да се „наливат“ средства в нереформирани сектори, въпреки че би следвало в една пазарна икономика всеки, който иска да получи някакви средства от държавния бюджет (вкл. държавните институции), да е длъжен да информира данъкоплатците какво точно възнамерява да усъвършенства в своята дейност при изпълнение на задълженията си за по-добро и по-качествено обслужване.
   
  Негативни ефекти върху финансите, икономиката и социалните системи оказва и една друга сериозна причина, предизвикваща нестабилност в икономиката, а именно - честата смяна на нормативните актове, което възпрепятства така желаното развитие и създава несигурна макроикономическа среда. Многократно БТПП е настоявала за извършването на анализ на ефекта на въздействието на тези промени в нормативните актове. 
   
  - Очаквате ли лидерите, от които зависи да бъдат структурирани дългосрочно ефективни политики във всички обществени сфери, да възприемат общото становище на синдикати и работодатели като незаобиколим фактор?
  - Отговорът се съдържа в самия въпрос. Тяснопартийните интереси и неспособността на политическите партии да формулират приемливи за тях и за обществото задачи в краткосрочен и дългосрочен план би трябвало да ни подскаже, че трябва да се вземат под внимание и приложат постигнатите консенсусни решения от социалните партньори.
   
  Социалният диалог трябва да се издигне на по-качествено ниво - в трудовоправните отношения не се провежда прозрачно – например определянето по административен път на минималната работна заплата или на ръста на минималните осигурителни прагове, както и стремежа да се разпрострат административно колективните трудови договори без анализ на състоянието на всички фирми в съответния бранш и др. 
  По същия начин трябва да се подходи и по формирането на енергийната, на пенсионната и на здравната политика.
   
  - Акцентирайте върху най-важните, базисни искания в обръщението и тяхната аргументация.
  - В Обръщението на национално представените работодателски организации са заложени основните искания:
   Правителството да провежда устойчива политика при стриктно спазване на валутния борд, бюджетен дефицит до 3% от БВП, макар че най-здравословното за икономиката ни решение е нулев бюджетен дефицит, както биха желали членовете на БТПП. Също така БТПП настоява и за намаляване на преразпределителната роля на държавата до 35% от БВП.
   
   Новоизбраното правителство да подготви мерки за гарантиране на банковата система, да се разработят превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност.
   
   Да се работи за устойчива бизнес среда и икономическо развитие.
   
   Разработване на механизми за намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните субекти.
   
   Възраждане на индустрията.
   
   Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор.
   
  - Какви бяха препъникамъните в диалога ви с властта през последните години, също и точките на сближаване?
  - Не се осъществи намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните субекти (пример за това е неспазване на сроковете за възстановяване на сумите по ДДС, както и неразплащане с фирмите по договори с прието изпълнение, което е и скрито кредитиране на бюджета със средства на фирмите); отговорността на фирмите «по веригата» при осъществяването на ревизии; неопределяне на таксите на разходопокривен принцип; определяне на цените на енергоносителите без аргументация за техните величини и др. Все още не са гарантирани прозрачност и опростяване на процедурите по възлагане на обществени поръчки и др.
   
  - Как виждате незабавните мерки за развитие на стабилен пазар на труда и преодоляването на феномена висока безработица при недостиг на квалифицирана работна сила?
  - Развитието на стабилен пазар на труда трябва да започне с реформа на образователната система и постигане на обрат в решаването на демографските и културно-етническите проблеми. Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и развитие на квалифицирана работна сила с необходимите компетенции и практически умения. Необходими са осезаеми промени в образователния и трудовия статус на групите в неравностойно положение. И още - преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения. 
   
  - На какво специално държите в областта на социалната сигурност?
  - Да се преустанови практиката всяко едно правителство, в т.ч. и служебните да изготвят програми за електронно правителство, които след това не изпълняват. Вниманието трябва да бъде насочено към прагматични действия за повишаване на ефективността в работата на държавните институции и на доверието в тях, към повишаване ролята на тристранното сътрудничество и най-задълбочено разглеждане на предложенията на социалните партньори, особено по теми, по които има постигнат консенсус. Задълбочено да се анализират и мотивират действията на правителството в случаите, когато са несъобразени с решенията на НСТС. Да се възприеме моделът на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните отношения. Да се реформират и стабилизират системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и социално подпомагане.

Назад