Назад

Арбитражният съд при БТПП отчете 51% приключени спорове в най-кратките 6 и 9 месечни срокове


 • 51% от споровете в Арбитражния съд са приключили в най-кратки срокове


   18.03.2011, 17:02

   

  Арбитражният съд (АС) при Българската търговско-промишленапалата (БТПП) отчете 51 процента приключени спорове внай-кратките шест- и деветмесечни срокове, съобщи пресцентърътна палатата.

  На годишно събрание на арбитражните колегии на АС при БТППза 2010 г. е било отчетено запазване на тенденцията занарастването на броя на делата. При сравнение с конкурентнитеарбитражни институции в България, АС при БТПП отчита многократно/в десетки пъти/ надвишаване на броя на делата. Същото есъотношението със сродните арбитражи на страните - близки сБългария по отношение на политическата обстановка и наикономическите процеси - като Полша, Унгария, Турция и други.Образувани са 29 международни и 735 вътрешни арбитражнидела. Увеличението на международните дела е с около три на сто,а на вътрешните - с около 10 на сто в сравнение с 2009 година.Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и160 000 000 лева.

  Най-значително събитие през отчетната година според БТПП евъвеждането на новата електронна програма за обработка наделата, чрез която се предоставя възможност за дистанционендостъп до електронното досие на делото не само от арбитрите иот вещите лица, но и от представителите на страните по делата.Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първатастъпка към въвеждането на електронния арбитраж.Българската търговско-промишлена палата продължаваполитиката на частично финансиране на разглеждането на делата смалък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници.

  (източник: БТА)


  Линк

 • Арбитражният съд при БТПП отчете 51 процента приключени спорове в най-кратки срокове


   София, 18 март /Екатерина Тотева, БТА/ Арбитражният съд (АС) при Българската търговско-промишленапалата (БТПП) отчете 51 процента приключени спорове в най-кратките шест- и деветмесечни срокове, съобщи пресцентърътна палатата.
  На годишно събрание на арбитражните колегии на АС при БТППза 2010 г. е било отчетено запазване на тенденцията занарастването на броя на делата. При сравнение с конкурентнитеарбитражни институции в България, АС при БТПП отчита многократно/в десетки пъти/ надвишаване на броя на делата. Същото есъотношението със сродните арбитражи на страните - близки сБългария по отношение на политическата обстановка и наикономическите процеси - като Полша, Унгария, Турция и други.Образувани са 29 международни и 735 вътрешни арбитражнидела. Увеличението на международните дела е с около три на сто,а на вътрешните - с около 10 на сто в сравнение с 2009 година.Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и160 000 000 лева.
  Най-значително събитие през отчетната година според БТПП евъвеждането на новата електронна програма за обработка наделата, чрез която се предоставя възможност за дистанционендостъп до електронното досие на делото не само от арбитрите иот вещите лица, но и от представителите на страните по делата.Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първатастъпка към въвеждането на електронния арбитраж.Българската търговско-промишлена палата продължаваполитиката на частично финансиране на разглеждането на делата смалък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници.

  Линк

 • Расте доверието на бизнеса към арбитражния съд на БТПП
   

  На проведеното годишно събрание на арбитражните колегии на Арбитражния съд при БТПП за 2010 година беше отчетено запазване на тенденцията за  нарастване броя на делата. В сравнение с конкурентните  арбитражни институции в България, АС при БТПП отчита многократно (в десетки пъти) надвишаване броя на делата. Същото е съотношението със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави като Полша, Унгария, Турция и други, съобщават от БТПП.

  Образувани са 29 международни и 735 вътрешни арб.дела. Увеличенито  на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г.

  Предявените претенции са за  повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева.

  Приключените през 2010 г. са в по-голямата си част /около 51%/  в най-кратките /6- и 9- месечни/  срокове.

  Най-значително събитие през отчетната година беше въвеждането на новата електронна програма за обработка на делата, чрез която се предоставя възможност  за дистанционен достъп до електронното досие на делото не само от арбитрите  и  вещите лица, но и от  представителите на страните по делата. Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първата стъпка към въвеждането на електронния арбитраж, основата на чиято нормативна уредба беше поставена с приемането на Правилника за електронен арбитраж. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място в Европа след Арб.съд в Чехия, въвел пръв най- модерните технологии в работата си.

  Българската търговско-промишлена палата продължава политиката на частично финансиране разглеждането на делата с малък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници, с което би следвало да се повиши интереса към арбитража. Така към предимствата на ниските разходи се прибавя възможността малките и средни предприятия да получат достъп до правосъдие, което се осъществува от елитните юристи на България, което иначе не биха могли да си позволят нито в държавния съд, нито да ги наемат като адвокати.

  Отчетените резултати през 2010 г. налагат извода, че все повече  нараства доверието  на правните субекти в България, а и в чужбина - търговските дружества, физически лица и др., към правораздаването, осъществявано от Арбитражния съд при БТПП, утвърждавайки позициите му на модерна, обективно правораздаваща  институция.


  Линк

 • Арбитражният съд при БТПП отчете 51% приключени спорове в най-кратките 6 и 9 месечни срокове


   

  София /КРОСС/  На проведеното годишно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2010 година беше отчетено запазване на тенденцията за нарастване броя на делата, съобщиха от БТПП . При сравнение с конкурентните арбитражни институции в България, АС при БТПП отчита многократно /в десетки пъти/ надвишаване броя на делата . Същото е съотношението със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави като Полша, Унгария, Турция и други.
  Образувани са 29 международни и 735 вътрешни арб.дела. Увеличенито на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г.
  Предявените претенции са за повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева.
  Приключените през 2010 г. са в по-голямата си част /около 51%/ в най-кратките /6- и 9- месечни/ срокове.
  Най-значително събитие през отчетната година беше въвеждането на новата електронна програма за обработка на делата, чрез която се предоставя възможност за дистанционен достъп до електронното досие на делото не само от арбитрите и вещите лица, но и от представителите на страните по делата. Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първата стъпка към въвеждането на електронния арбитраж, основата на чиято нормативна уредба беше поставена с приемането на Правилника за електронен арбитраж. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място в Европа след Арб.съд в Чехия, въвел пръв най- модерните технологии в работата си.
  Българската търговско-промишлена палата продължава политиката на частично финансиране разглеждането на делата с малък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници, с което би следвало да се повиши интереса към арбитража. Така към предимствата на ниските разходи се прибавя възможността малките и средни предприятия да получат достъп до правосъдие, което се осъществува от елитните юристи на България, което иначе не биха могли да си позволят нито в държавния съд, нито да ги наемат като адвокати.
  Отчетените резултати през 2010 г. налагат извода, че все повече нараства доверието на правните субекти в България, а и в чужбина - търговските дружества, физически лица и др., към правораздаването, осъществявано от Арбитражния съд при БТПП, утвърждавайки позициите му на модерна, обективно правораздаваща институция.

  /КП/


  Линк

Назад