Назад

Investor.bg - И БТПП е против увеличение на максималния осигурителен доход


 • И БТПП е против увеличение на максималния осигурителен доход


  Българската търговско-промишлена палата не е съгласна с предложението за увеличаване на минималната работна заплата. Палатата счита, че то е необосновано - показатели като средна работна заплата и линия на бедност не съответства на същността на МРЗ, а именно плащане за положен труд. В този смисъл водещият показател трябва да бъде производителността на труда, съобщават от палатата.
   
  Според работодателската организация нито един показател в икономиката не дава основание за подобен ръст от 9.7% на минималната работна заплата. БТПП счита, че увеличаването на минималната работна заплата и  на тавана на месечния осигурителен доход ще препятстват ефекта от мерките за свиване на сивата икономика.
   
  БТПП изразява принципна подкрепа към проектите на законите за държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване, като е с определени резерви към тях, както и към проекта на закона за бюджета на Националната здравно
  Бюджетът е изпълним при така планираните параметри и очакваната икономическа ситуация, но все още не проличава промяна в работата на контролните органи и органите, които трябва да осигурят по-висока събираемост.
  Работодателите в някои основни аспекти подкрепят проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г., тъй като ги намира за положителни, а по отношение на  други изразява резерви. 
   
  БТПП изразява подкрепа за запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица, като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост; увеличаване на средствата за образование със 100 млн. лв., планираното обвързване на средства с конкретни политики и разпределянето им за програми на конкурентен принцип.
   
  Същевременно БТПП изразява следните резерви:
   
  При преразпределителната роля на държавата не се наблюдават съществени изменения – за 2014 г. се планира преразпределение, представляващо 39.7% от БВП, спрямо 40% през 2013 г. (вкл. и вноска в общия бюджет на ЕС). Правилната насока е последващо намаляване и ограничаването на преразпределението, каквито са очакванията на бизнеса, отразени и в Насоките за дейност на БТПП 2009-2014 г. - ограничаване на средствата, преразпределяни чрез бюджета до максимум 35 % от БВП (37-38% с вноската в общия бюджет на ЕС).
   
  И през 2014 г. се очаква бюджетът да не бъде балансиран, като се прогрозира дефицит и в средносрочен план.
   
  През 2014 г. не се предвиждат действия за намаляване на данъка върху едноличните търговци  до този на търговските дружества – 10 % (което според нас би създало условия за по-добър растеж), както и отмяна на данъка върху дивидента от 5%.
   
  Предвижда се ръст на минималната работна заплата за страната от 9,7% (от 310 лв. през 2013 г. на 340 лв. през 2014 г.), без наличието на механизъм с обективни критерии, чрез който да бъде икономически обоснована промяната в размера й.
   
  Предвижда се нарастване на осигурителната тежест, като се планира увеличение на максималния месечен осигурителен доход за всички осигурени лица – от 2200 лв. на 2400 лв. – без да е извършена оценка как това ще се отрази на конкурентоспособността на фирмите, вкл. и по браншове в страната.
   
  И през 2014 г. се предлага неравностойно разпределение на осигурителната тежест между работодатели и работници в съотношение 60/40, а не 50/50, както БТПП многократно е предлагала.
   
  За следващия годишен период се предвижда публичните разходите за заплати и стипендии да са в размер на 4 271.2 млн. лв.  - при 4288.6 млн. лв. през 2013 г. – въпреки декларираните намерения за оптимизация на администрацията.
   
  Въпреки инициативите за намаляване на административната тежест за предприемачеството, последното няма да бъде улеснено чрез въвеждането на електронно правителство.
   
  Неприемливо е увеличаване на приходите от такси с 12.9 млн. лв. през 2014 г., спрямо 2013 г., без прилагането на разходоориентиран принцип.
   
  Социалните разходи (12 758.7 млн.лв.), които са най-голямото перо от бюджета, ще продължат да се увеличават, при нерешените проблеми на пенсионната ни система и при прогнозите за почти незабележителен ръст на заетостта.

   


  Линк

Назад