Назад

Farmer.bg - Бизнесът е наясно с осигуровките и трудовото законодателство


 • Бизнесът е наясно с осигуровките и трудовото законодателство


  На 10 октомври 2013г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изложи резултатите от извършеното „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.
   
  Пресконференцията водиха председателят на БТПП Цветан Симеонов, съветникът „Европейска интеграция и проекти“ Беата Папазова, БТПП, и Роза Панова от обединение „ИНСАЙТ“.
   
  Проучването има за цел да провери степента на информираност на работодателите и работниците относно трудовоправните и осигурителните отношения. То е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика като са интервюирани 1493 работодатели и 2553 служители на територията на 28-те административни области. Проучването включва две групи: участници в информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от Европейски Социален Фонд, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и неучаствали в събитията. Обработените резултати дават информация за ефективността след проведените обучения.
   
  Анализът на резултатите от проучването нееднозначно показва, че степента на информираност на служителите, преминали обучение, е значително по-висока. Обучените работници знаят какви са правата им и как законово да потърсят защита при необходимост. При работодателите се наблюдава същата тенденция. Преминалите обучение разбират по-ясно регулациите и законовите задължения, както и необходимостта те да бъдат съблюдавани. Степента на постигнатата информираност е измерена с обобщена стойност от 28% на по-добро познаване на нормативната уредба като цяло, както и разпоредбите на КТ и КСО от страна на участвалите в събитията работодатели, в сравнение с информираността на необхванатите от събитията представители на целевата група. А степента на постигнатата информираност сред целевата група на наетите лица е измерена с обобщена стойност 31%.
   
  Във Виртуалната социална академия (ВСА), създадена от БТПП, участват близо 40% от участвалите в събитията работодатели и една трета от участвалите служители. Резултатите от изследванията доказват, че събитията, които организира академията, допринасят за степента на информираност и коректните трудовоправни и осигурителни отношения. Открива се и тенденция на намаляване на неформалните практики в трудовоправните отношения.
   
  Данните от изследването сочат, че в предприятията, които са имали свои представители в проведените събития, са по-малко случаите на работа без договор, по-рядко се среща липсата на задължителните елементи в трудовия договор, по-често допълнително положеният труд се заплаща, вместо да се компенсира с почивни дни или въобще да не се заплаща и други. Следователно, по-добрата информираност води до по-слабо проявление на негативни практики.
   
   
  При служителите, преминали обучение, се наблюдава и по-високо ниво на информираност относно равнището на осигурителния праг за тяхната професия, в сравнение с неучаствалите. По-голяма част от информираните служители получават възнаграждения над осигурителния праг за професията им, в сравнение с неинформираните.
   
  Изводите и препоръките от проведеното прочуване биха подпомогнали в бъдеще стремежът на БТПП за подобряване на трудово-правните отношения. Проучването обръща особено внимание на темите, към които има особен интерес за повишаване информираността, и характеризира районите с по-ниска степен на информираност, съобщиха от БТПП. 
   

  Линк

Назад