Назад

myPR - Пресконференция в БТПП, 10.10.2013


 • Пресконференция в БТПП, 10.10.2013


  В пресконференцията участваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, съветникът „Европейска интеграция и проекти“ Беата Папазова, БТПП, и Роза Панова от обединение „ИНСАЙТ“.
  Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика. Интервюирани са 1493 работодатели и 2553 служители на територията на 28-те административни области. Проучването е проведено сред 2 групи: участници в информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от Европейски Социален Фонд, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и неучаствали в събитията. В сравнителен план са анализирани степента на информираност на обучени и необучени, както и техните практики в сферата на трудовоправните и осигурителните отношения. На тази база е оценена ефективността на проведените събития.
  Сравнителният анализ между отговорите на обучавани и необучавани респонденти еднозначно показва, че обучителните събития категорично са допринесли за повишаване на информираността. Обучените служители в по-голяма степен са запознати със своите права и законовите механизми за защита, което неминуемо е предпоставка за търсене и намиране на по-ефективна закрила при необходимост. В отговорите на обучените работодатели ясно се откроява по-високата степен на разбиране на регулациите и законови задължения, както и необходимостта те да бъдат съблюдавани. Степента на постигнатата информираност е измерена с обобщена стойност от 28% на по-добро познаване на нормативната уредба като цяло, както и разпоредбите на КТ и КСО от страна на участвалите в събитията работодатели, в сравнение с информираността на необхванатите от събитията представители на целевата група. А степента на постигнатата информираност сред целевата група на наетите лица е измерена с обобщена стойност 31%.
  Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия (ВСА). Близо 40% от участвалите в събитията работодатели и една трета от участвалите служители (32%) са вече потребители на Академията. Като цяло, резултатите от изследването показват, че участвалите в събитията работодатели са категорично по-добре запознати с регламентите, а Виртуалната социална академия определено ги улеснява за регулярно и навременно проследяване на промените.
  Повишаването на информираността и създаването на предпоставки и механизми (ВСА), улесняващи защитата правата на трудовия пазар, допринасят за ефективно проникване на по-коректни трудовоправни и осигурителни отношения сред заетите в бизнеса и намаляване на неформалните практики в трудовоправните отношения.
  Наблюдава се значима разлика в практиките на участвалите и неучаствалите в информационните и обучителни събития работодатели и наети лица. Като цяло, данните от изследването сочат, че в предприятията, които са имали свои представители в проведените събития, са по-малко случаите на работа без договор, по-рядко се среща липсата на задължителните елементи в трудовия договор, по-често допълнително положеният труд се заплаща (вместо да се компенсира с почивни дни или въобще да не се заплаща) и други. Следователно, по-добрата информираност води до по-слабо проявление на негативни практики.
  Значително по-висок дял участвали в събитията получават възнаграждения над осигурителния праг за професията им, в сравнение с неучаствалите (съответно 43% и 28%). Както и два пъти повече са информираните служители относно равнището на осигурителния праг за тяхната професия, в сравнение с неучаствалите (неинформирани са 13% от участвалите спрямо 28% от неучаствалите в събитията наети лица).
  Проучването извежда изводи и препоръки, които в бъдеще да подпомогнат усилията на БТПП за подобряване на трудово-правните отношения. За да бъде работата в максимална степен в съответствие с нуждите и нагласите на целевите групи, проучването извежда на преден план темите, към които има повишен интерес за повишаване информираността, посочва районите с регистрирана по-ниска степен на информираност, където биха могли да се фокусират в бъдеще повече информационни и обучителни събития. 

  Линк

Назад