Назад

Komentator.bg - БТПП препоръчва клауза за „форсмажор“ в търговските договори


 • БТПП препоръчва клауза за „форсмажор“ в търговските договори


  Аварията в мрежата на ЧЕЗ в началото на седмицата остави без ток над 93 хил. потребители в София и възбуди спор дали аварията би трябвало да се квалифицира като форсмажор или непреодолима сила. Вземайки повод от този казус, БТПП напомня за същността и приложното поле на правната категория форсмажор, както и че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор вследствие възникнала „непреодолима сила”.
   
  Въпросите, отнасящи се до обстоятелствата, които могат да попречат на страните да изпълнят задълженията си по сключен търговски договор се разглеждат както от българското, така и от международното законодателство. Отчита се фактът, че възникнали непредвидени или непреодолими събития от извънреден характер могат да възпрепятстват или да направят невъзможно изпълнението на договора. В правото тези събития се наричат “непреодолима сила” /форсмажор/.
   
  В Българското законодателство понятието “непреодолима сила” /форсмажор/ е регламентирано от чл.306 на Търговския закон. В гражданското право, според текста на чл.81 ал.1 от ЗЗД, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Текст с такова съдържание е заложен и в чл.79 на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.
   
  Определение на понятието “непреодолима сила” се съдържа в чл.306 ал.2 на ТЗ, а именно”непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора”.
   
  Възникването на непреодолима сила е основание за освобождаване от отговорност и е свързано с настъпване на обективна, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на съответно задължение.
   
  Следователно за да има непреодолима сила, трябва да са налице следните признаци:
   
     - обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
   
    -  тези обстоятелства са непредвидени или непредотвратими;
   
     - от извънреден характер, както и
   
    - да е налице причинна връзка между тях и обективната, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на договорното задължение.
   
  Поради това законодателят е казал, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира и се отсрочва съразмерно с времето, в което тя е действала.
   
  Обичайно в договорите, като събития, характеризиращи се като “непреодолима сила” се включват: природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; ембарго, стачки и др.
   
  Акцентът е поставен върху обективния характер и продължителност на неочакваното събитие.
   
  Българската търговско-промишлена палата издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).
   
  Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
   
      - официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган може да удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
   
      - копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
   
    - справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора.
   
  Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки. Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.
   

  Линк

Назад