Назад

Economy.bg - Бизнесът със забележки към стратегията за насърчаване на малките и средни предприятия


 • Бизнесът със забележки към стратегията за насърчаване на малките и средни предприятия


  Анализ на БТПП показва, че документът е прекалено общ

  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ анализира Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020. Документът показва, че Палатата одобрява проекта по принцип, но има конкретни забележки и предложения по много от приоритетните области, свързани с малките и средни предприятия /МСП/. Като цяло Стратегията се оценява на твърде обща без конкретни мерки и начини за осъществяване на целите.
   
  Приоритетни области Предприемачество, Умения и иновации, и Околна среда са твърде общи и липсват ясни, конкретни мерки за насоката на работа.
   
  В област Мисли първо за малките няма нужда от нови проучвания, тъй като правителството вече се съветва с работодатели и синдикати. Нужно е само този диалог да стане по-интензивен. БТПП препоръчва публично обсъждане на предлаганите промени в нормативната уредба, както и предварителната оценка на въздействието на всеки нормативен акт да бъде задължителна.
   
  Бизнесът отново подчертава важността на електронното правителство. То е задължително, ако България иска да създаде модерни услуги за бизнеса, както е в развитите страни-членки на ЕС. За да се увеличат двойно средствата по европейски фондове, насочени към МСП, според бизнеса трябва значително да се намали изискуемият праг за финансов капацитет, особено при микро и малките предприятия при кандидатстване с проекти. Анализът предлага широко използване на обществените поръчки за превъзлагане на всички дейности, свързани с предоставяне на услуги на малкия и средния бизнес.
   
  Приоритетна област Достъп до финансиране е една от тези, в които България се представя над средното за ЕС ниво. Според БТПП обаче мерките, посочени в тази част са твърде общи. Споменава се гарантирането на правата на кредиторите и облекчаване на условията за събиране на забавени плащания, но никъде не е посочено как точно ще се случи това. Всички проучвания, проведени от БТПП сред фирмите показват, че за 95% от тях липсата на достъп до финансиране е един от най-големите проблеми, пред които се изправят.
   
  Мерките за приоритетна област Единен пазар също са твърде общи, а внедряването на нови стандарти и по-добра информираност трудно биха довели до осъществяването на тази цел, се казва в анализа на Палатата.
   
  Интернационализация е приоритетната област, в която България е на последно място от страните членки на ЕС. предложенията на бизнеса са мерки срещу недопускане на нелоялна конкуренция чрез: нерегламентиран внос; контрабанда; внос на стоки под реалната себестойност. Предвидените средства за провеждането на набелязаните мерки за интернационализация на МСП да се усвояват чрез обществени поръчки, като се следи за нелоялна конкуренция от страна на държавно финансирани дружества. Бизнесът също така иска съдействие за коопериране със задгранични партньори и за промотиране на продукцията им в ЕС и в трети страни.

  Линк

Назад