Назад

Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет


 • Участие на представител на БТПП в заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет


  Зам. председателят на БТПП Георги Стоев участва в редовното заседание на Европейския Икономически и Социален Комитет (ЕИСК), на което беше избран в ръководството на секция „Транспорт, Енергетика, Инфраструктура и Информационно общество”.
  В заседанието на Комитета бе обсъдено изготвяне на становища относно:
  -Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти;
  -Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
  икономически и социален комитет и Комитета на регионите на тема „Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“;
  -Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно управлението на риска в областта на митниците и сигурността на веригата на доставки;
  -Зелена книга относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа, и др. 

  Линк

Назад