Назад

БТПП с идеи как да се облекчи бизнесът


 • БТПП с идеи как да се облекчи бизнесът


  Първото заседание на работната група, която готви План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, повишаване на бюджетните приходи и подобряване дейността на приходните агенции, се проведе в МФ.
   
  От страна на БТПП взеха участие Васил Тодоров – главен секретар, Валентина Зартова – юридически съветник, и Александър Димитров – експерт „Икономически анализи”.
   
  Ето какви са предложенията на палатата за подобряване на бизнес средата:
   
  1. Разработване от МФ на методика за определяне на държавните такси (по Закона за държавните такси) - на разходо-покривен принцип и приемането ѝ от Министерски съвет. 
   
  2. Разработване от МФ на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), насочени към: отмяна на последните промени, с които се въведе авансовото облагане на предприятията да бъде на база „прогнозна данъчна печалба за текущата година” и заплащането на лихви, ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 20% сумата от дължимите авансови вноски.
   
  - Намаляване на ставката за данъка върху едноличните търговци от 15% на 10%.
   
  - Отмяна на данъка върху дивидента от 5%.
   
  - Отмяна на данъка от 1% за облагане на социалните разходи по чл. 204 от ЗКПО.
   
  3. Разработване от МФ, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, на проекти за постановления на Министерски съвет за регламентиране на:
   
  процедура за определяне на минималните осигурителни доходи - на база договореностите между социалните партньори в отраслите/браншовете, в които има постигнати споразумения, а за останалите браншове минималните осигурителни доходи не се променят;
  механизъм за минималната работна заплата/минималната часова ставка по отрасли/браншове.
  4. Разработване от МФ на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, с който да се регламентира формирането на таксата битови отпадъци на базата на предоставената услуга –вида и обема на отпадъците, а не на базата промил върху балансовата стойност (съответно данъчната оценка) на недвижимия имот.
   
  5.Да се разработи от МФ проект, предоставящ възможност за достъп на подадените отчети (включително и на Агенцията по вписвания), като по този начин се освободят предприемачите от задължението да подават тези отчети в повече от един държавен орган.
   
  6. Отмяна на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху  добавената стойност, при неизправност на непреки доставчици по  веригата на договорните връзки. Публичност на информацията за случаите на невъзстановен в законовия срок от държавата на ДДС (подобно на публичността на информацията в интернет страницата на Министерство на финансите за задълженията на централната и общинска администрация към изпълнителите на доставки и услуги). 
   
  7. Намаляване на срока по чл. 92, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност. Допълване на чл. 92 от Закона за данъка върху добавената стойност с разпоредба, задължаваща Министерство на финансите да публикува в сайта си данни на невъзстановен в срок от държавата ДДС.
   
  8. Да се преразгледа от МФ въведеното от 1 януари право на НАП при постъпили плащания с единното платежно нареждане да погасява най-старите задължения, като се даде право на платеца той да определя кои задължения погасява.
   
  9. Да се нормира имуществена отговорност за виновните длъжностни лица от администрацията, чиито актове/наказателни постановления са отменени (изцяло, или частично) от съда.
   
  10. БТПП предлага извършването от МФ на текуща оценка на въздействието на въведеното от 1 януари облагане на лихвите върху депозитите по Закона за данъка върху доходите на физическите лица и при необходимост разработване от МФ на законопроект за изменение на нормативната уредба.
   
  11. Разработване от МФ на законопроект за изменение на данъчното облагане, чрез въвеждане на данък от 15% върху брутната сума на плащания, извършени от България към всички офшорни зони по списък-приложение към ЗКПО и ЗДДФЛ. Обосновката на 15% ставка е свързана с кумулирането на корпоративния данък/съответно подоходния данък и крайния данък върху дивидента.

  Линк

Назад