Назад

Проект "GuardEn" за по-чиста околна среда


 • Проект "GuardEn" за по-чиста околна среда


   

  От 13 до 16 март 2013 г. Българската търговско-промишлена палата участва в работна среща в гр. Падуа - Италия по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програмата за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. Освен Палатата от българска страна, участва и „Аграрен университет” – Пловдив.
   
  Парньори по проекта са организации от 7 страни - Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска и ще приключи в края на 2014 г.
   
  Проектът има за цел разработването на рамка за чиста околната среда („GuardEn Framework“), която ще подпомогне внедряването на стандарт, представляващ съвкупност от „добри практики“, действащи критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.
   
  Стефан Костадинов, представител на БТПП от дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, информира, че основните дейности, които ще изпълнява Палатата по линия на проекта, са свързани с организиране на обучения за МСП и запознаване с екологичните норми по опазване на околната среда, разпространение на резултатите по проекта и формиране на клъстер на национално ниво от отговорни МСП, работещи по опазване на околната среда.
   
  Досега БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на „пилотния проект” за България.

  Линк

Назад