Назад

Медиите за БТПП, 22 март 2010 г.


 • Данък „лукс” е неприемлив, според Българската търговско-промишлена палата

  София. Членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) смятат за нормално и наложително неблагоприятните последици от икономическите затруднения да се поемат и от работодателите и от служителите от публичния сектор, съобщиха от палатата. Лансираният в медиите т.н „данък лукс” е неприемлив, според БТПП. Приоритети на Българската търговско-промишлена палата по антикризисните предложения: „Приемане на график за ускорено изграждане на електронно правителство... за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичната администрация”; „Временно до края на 2010 г. да се ограничи допълнителното материално стимулиране на държавната администрация от събраните такси и глоби”; „Спешни мерки за оптимизиране на текущите разходи за издръжка на администрацията при гарантиране на нормално функциониране на системите”.

  Във връзка с тези мерки членовете на БТПП считат, че съставът и заплатите на служителите от държавната администрация следва да се оптимизират по следния начин: съкращаване на неефективно работещите структури и лица и преразпределение на частта от фонда на техните заплати между останалите служители. С повишените по този начин заплати на оставащите държавни служители последните могат да поемат заплащането на личните си осигурителни вноски. Членовете на БТПП считат за нормално и наложително неблагоприятните последици от икономическите затруднения да се поемат и от работодателите и от служителите от публичния сектор. Сравнителните данни между съпоставимите за 2005 и 2010г. данни по отношение на общите текущи разходи (съотв. за 2005г. - 6 млрд. и 053 млн. и за 2010г. - 6 млрд. 805 млн.) и разходите за възнаграждение не персонала в публичния сектор (съотв. за 2005г. – 766 млн. 270 хил. и за 2010г. – 2 млрд. 049 млн.) показват завишение на разходите за заплати за държавните служители с 16 процентни пункта (2005г. - 12, 6 % и за 2010г. – 30.1 %). Работодателите и работниците (служителите) от частния сектор изпитват и приемат в реален план тези отрицателни резултати, чрез строги финансови ограничения, нередовни плащания към фирмите от съконтрагенти, вкл. и от държавата, неплатени отпуски за работниците и служителите и т.н. БТПП смятат, че трябва да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност и считат, че следва да се съкрати и процедурата по ликвидация. БТПП подкрепя и мярката чрез промяна на софтуера на НАП да се даде възможност за плащане на данъчно-осигурителните плащания с едно платежно нареждане. БТПП е съгласна и с мярката - чрез промени в Закона за местните данъци и такси да се укрепи финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови отпадъци количеството генерирани отпадъци.


  Линк

 • Становище на БТПП относно: Общи краткосрочни мерки за овладяване на финансово-икономическата криза, предложени от представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации

  на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  

  Линк

 • БТПП подкрепя предстоящото гласуване в ЕП по директивата за навременното плащане

  София /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ подкрепя предстоящото гласуване в ЕП на поправка в директива за закъснелите плащания. То би подобрило достъпа на бизнеса до така необходимите средства за завъртане на бизнес цикъла, в момент, когато източниците на външно финансиране все още са редки, особено за малките и средни предприятия, се казва в съобщение, изпратено до медиите.

  Най-голямата работодателска организация - БТПП възприема като работеща позицията на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ за отказ от вмешателство в договорната свобода в междуфирмените взаимоотношения, като една от основите на европейското частно право.

  В условията на икономическа криза, когато трябва да бъде подкрепян активния бизнес, обсъждането на кодекс за бързо разплащане и процедури за посредничество, ще позволят да не се налагат предварителни условия за междуфирмените отношения, да се разчита на законите на конкуренцията и равнопоставеното третиране на икономическите субекти. Това трябва да става без субективна намеса и при прозрачно определяне на отношението към тях.

  Това е позиция изразена от председателя на БТПП Цветан Симеонов по повод предстоящото гласуване в Европейския парламент на поправка в Директивата относно закъснелите плащания и нуждата от строги правила за държавните власти, изразени по-рано в съвместно изявление на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ, които представляват 96 % от малките и средни предприятия в европейския регион.

  Валентина Николова


  Линк

Назад