Назад

Сертификати за освобождаване от отговорност при форсмажор издава БТПП


 • Сертификати за освобождаване от отговорност при форсмажор издава БТПП


   

  Сертификати за освобождаване от отговорност при форсмажор издава БТППСертификати за освобождаване от отговорност при форсмажор издава БТПП
   

  Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци - за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).

  Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните. Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат следните документи:

   

  • официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  • копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  • справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;

   

  През 2012 г. Палатата е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е помогнала на български фирми и им е спестила заплащане на неустойки, вследствие на неизпълнение на сключени договори.

  Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските палати по света и съществуващата обичайна практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

  Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ http://www.bcci.bg/member-certificates-fm.html

  Липсата на клауза за форсмажор в договора обаче, не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.

  Повече информация на www.bcci.bg

   


  Линк

Назад