Назад

БТПП представи позицията си по Бюджет 2013 на извънредно заседание на НСТС


 • БТПП представи позицията си по Бюджет 2013 на извънредно заседание на НСТС


  Днес се проведе извънредно заседание на Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). НСТС възобнови своята работа вече с обновен състав. Първото заседание разгледа важни въпроси, свързани с формиране на бюджета за 2013 г. Въз основа на проведените консултации с членове и експерти на БТПП и в съответствие с решения на общото събрание и утвърдените от него насоки, беше представена следната позиция:

  БТПП няма възражения срещу измененията и допълненията, включени проектите на данъчни закони, като представя следните конкретни становища по отделните проекти:

  По проектозакона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС): БТПП подкрепя измененията и допълненията, насочени към хармонизиране с европейски регламенти, към облекчения за данъкоплатеца, към редакционни подобрения, както и запазването на данъчната ставка.

  По промените в данъчноосигурителния процесуален кодекс 
  (ДОПК) - § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС: БТПП принципно подкрепя законопроекта в тази част, тъй като с него се облекчава данъчния режим за деклариране и внасяне на данъци.

  По промените в Закона за корпоративно подоходно облагане
   (ЗКПО) - § 43 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС: БТПП подкрепя законопроекта в тази част, в която се облекчава данъчният режим за деклариране и внасяне на данък, както и запазването на данъчната ставка.

  По промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - § 48 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДДС: БТПП подкрепя законопроекта в тази част, в която се облекчава данъчният режим за деклариране и внасяне на данък, както и запазването на данъчната ставка.

  Оценката на БТПП във връзка с изпълнимостта на бюджета е, че при така подготвените параметри и настоящата икономическа ситуация бюджетът е изпълним. Разчита се основно на повишаване на вътрешното потребление, което ще доведе до повече приходи от акцизи и ДДС. Основните рискове, които могат да допринесат за неизпълнение в приходната част, са свързани с намаление на инвестициите и износа в резултат от влошаване на икономическа ситуация в Европа.

  Относно проект на постановление на Министерски съвет за определяне на минималната работна заплата в страната за 2013 г. становището на БТПП е, че след последните две увеличения на МРЗ, по данни от НСИ, броят на безработните е нараснал с над 67 хил. души (от 343 хил. през трето трим. на 2011 г. до 410 хил. през през второ трим. на 2012 г.). Повишаването на МРЗ през 2013 г. ще натовари бизнеса допълнително, което ще наложи предприемането на мерки за неговото компенсиране.

  Относно проект на постановление на Министерски съвет за актуализиране на размера на линията на бедност за страната за 2013 г. БТПП подкрепя проекта - от гледна точка на това, че линията за бедност е определена на база приетата методика.

  Едновременно с това БТПП предлага изменение на методиката, от гледна точка на „раздалечаване” на линията за бедност от минималната работна заплата, тъй като последната не е социална помощ, а престация за положен труд (макар и нискоквалифициран).

  БТПП подкрепя принципно проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване, но има възражения и бележки.


  Линк

Назад